Now showing items 1-3 of 3

  • การวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6 

   นุชนาฎ รักษี; Nootchanart Ruksee; อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Plitponkarnpim; ธีรตา ขำนอง; Thirata Khamnong; ศรัล ขุนวิทยา; Sarun Kunwittaya; อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล; Athiwat Jiawiwatkul; วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ; Vasunun Chumchua; พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน; Pilaiwanwadee Hutamekalin; กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา; Kannika Permpoonputtana; นนทสรวง กลีบผึ้ง; Nonthasruang Kleebpung; อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล; Orapin Lertawasdatrakul; กรณัฐ โรจน์ไพรินทร์; Karanat Rodpairin; กนกพร ดอนเจดีย์; Khanokporn Donjdee; นันทนัช สงศิริ; Nanthanat Songsiri; สาลินี จันทร์เจริญ; Salinee Janjaroen; วินันดา ดีสวัสดิ์; Winanda Deesawas; ศิวลี โกศลศศิธร; Siwalee Kosonsasitorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-02)
   ยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติเน้นการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายรวมถึงเด็กในพื้นที่เสี่ยงจากอุตสาหกรรมโลหะหนัก จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 พบมีอุบัติการณ์การรับสัมผัสสารหนูอนินทรีย์ในปัสสาวะในเด็ก ร้อยละ ...
  • คลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และการศึกษาผลการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมไทย 

   แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ; Kaewta Nopmaneejumruslers; เพลิน ประทุมมาศ; Plern Pratoommas; กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา; Kannika Permpoonputtana; ประพา หมายสุข; Prapa Maisook; ฒามรา สุมาลย์โรจน์; Tamara Sumalrot; กุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์; Koonthaleeporn Amornchaiyapitak; ธนยศ สุมาลย์โรจน์; Thanayot Sumalrot; ตติมา กล่อมจันทร์; Tatima Klomchan; กันย์ญาดา เอี่ยมสุนทร; Kanyada Iamsoontorn; จิตตินันท์ ชิ้นปิ่นเกลียว; Jittinan Chinpinkyo (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   ออทิสติกมีสาเหตุจากพันธุกรรมที่ส่งผลให้เกิดความบกพร่องของสมองและระบบประสาท การแก้ไขความบกพร่องต้องอาศัยหลักการทางสมองและระบบประสาท Neuroplasticity หรือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของสมอง มีองค์ประกอบที่เป็นหลักสำคัญ คือ ...
  • ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

   นนทสรวง กลีบผึ้ง; อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Plitponkarnpim; ธีรตา ขำนอง; Thirata Khamnong; อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล; Orapin Lertawasadatrakul; นุชนาฏ รักษี; Nootchanart Ruksee; กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา; Kannika Permpoonputtana; วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ; Vasunun Chumchua; Nonthasruang Kleebpung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   ปัจจุบันเด็ก เยาวชน และครอบครัวสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว และเลือกใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานและเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและยากต่อการควบคุม ...