Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา 

      วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; กัมปนาท รติวัฒน์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553-07)
      จากวิวัฒนาการการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจวบถึงปัจจุบัน หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลนั้นมีอยู่หลายหน่วยงานที่สำคัญ อาทิ แขวงการทางและสำนักงานบำรุงทางสังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตำรวจท้องที่สังกัดสำนักง ...