Now showing items 1-1 of 1

    • สถานสงเคราะห์คนชราอาคารเขียวต้นแบบตามหลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ 

      สุขสันติ์ หอพิบูลสุข; Suksun Horpibulsuk; อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์; Avirut Chinkulkijniwat; พรศิริ จงกล; Pornsiri Jongkol; ณัฐฐิตา เพชรประไพ; Nutthita Petchprapai; ปัทมา วาจามั่น; Patama Vajamun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
      งานวิจัยนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสำคัญสามส่วน: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการล้มของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราและลำดับความสำคัญของสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้ ...