Now showing items 1-7 of 7

  • การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิบัตรทอง : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ 

   กิตตินันท์ อนรรฆมณี; ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ; ถาวร สกุลพาณิชย์; Kittinan Anakamanee; Taweekiat Boonyapaisarncharoen; Thaworn Sakulpanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิบัตรทอง : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาการดำเนินงานของโครงการเทียบกับแผนที่วางไว้ 2) ศึกษาประสิทธิผลของโครงการ เทียบกับวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้ ...
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อระบบการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม 

   รวินันท์ ศิริกนกวิไล; ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ (2551-12-04)
   รายงานนี้เป็นการเสนองานวิจัยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทดลองใช้ในสถานีอนามัยเขตเมืองตั้งแต่ปี 2535 ถึงปัจจุบัน โดยมีแนวคิดและสมมติฐานว่า หากมีการนำระบบสารสนเทศที่ก่อให้เกิดปริมาณงานน้อย แต่มีประสิทธิภาพสูง ...
  • การวิจัยระบบสาธารณสุข 

   ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ; ระวิวรรณ ศิริกนกวิไล (2551-12-04)
   ประสบการณ์การวิจัยระบบสาธารณสุขในช่วงเวลา 4 ปี ที่ดำเนินโครงการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันโรคเขตร้อน ประเทศเบลเยี่ยม, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และกระทรวงสาธารณสุข
  • ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02)
  • ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

   รวินันท์ ศิริกนกวิไล; ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ (2540)
   ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังมองไม่เห็นทางแก้อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม บทความนี้วิเคราะห์แนวคิดและช่องทางของการเกิด การไหลเวียน และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลผ่านผู้เกี่ยวข้องระดับต่างๆ ทั้งระดับปฏิบัติการ ...
  • ศูนย์แพทย์ชุมชน: การให้บริการแบบเวชปฏิบัติครอบครัว 

   ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ; ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; รวินันท์ ศิริกนกวิไล (2538)
   บทความนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการให้บริการสาธารณสุขที่เน้นความสัมพันธ์กับชุมชน การบริการอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนถึงการบริหารจัดการด้านระบบข้อมูล การเงิน และการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งรูปแบบการให้บริการลักษณะ ...
  • เขตสุขภาพกับงานวิจัย NCDs 

   ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ; Twaekiat Boonyapaisarncharoen (กระทรวงสาธารณสุข, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี