Now showing items 1-7 of 7

  • ภาพที่คิดว่าสุขภาพคนไทยในอนาคตจะดีขึ้น 

   Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำภาพอนาคตระบบสุขภาพของคนไทยในทศวรรษหน้า” วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
  • ภาพอนาคตระบบสุขภาพ 

   สุชาต อุดมโสภกิจ; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; ทิพิชา โปษยานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
   ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสุขภาพยุคใหม่ เป็นความท้าทายต่อองคาพยพในระบบสุขภาพที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับบริบทและสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิม ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอันส่งผลต่อการพัฒนาระบบสุ ...
  • รายงานเบลมองต์ 

   วิชัย โชควิวัฒน; ทิพิชา โปษยานนท์ (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2551-06)
   รายงานเบลมองต์เป็นส่วนหนึ่งของรายงานของคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ของสหรัฐอเมริกา ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองอาสาสมัครในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์แ ...
  • สถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ: สาระหมวดการสร้างเสริมสุขภาพ และหมวดการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยคุกคามสุขภาพ 

   ฐิติพร สุแก้ว; Thitiporn Sukaew; อังคณา เลขะกุล; Angkana Lekagul; กมลพัฒน์ มากแจ้ง; Kamolphat Markchang; ทิพิชา โปษยานนท์; Tipicha Posayanonda; โศภิต นาสืบ; Sopit Nasueb; มธุดารา ไพยารมณ์; Mathudara Phaiyarom; สตพร จุลชู; Sataporn Julchoo; จักร เจริญศิลป์ชัย; Chak Charoensilchai; ศิริธร อรไชย; Sirithorn Orachai; นภินทร ศิริไทย; Napintorn Sirithai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 27(3) บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ เพื่อให้เกิดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ...
  • สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; ทิพิชา โปษยานนท์; วลัยพร พัชรนฤมล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นธรรมนูญฯ ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่กำหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านกระบวนการยกร่างที่มุ่งใช้องค์ความรู้ทางวิชาการทั้งจากการทบทวนสถา ...
  • แนวทางการดำเนินการจัดตั้งและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยหรือดีเอสเอ็มบี 

   วิชัย โชควิวัฒน; ทิพิชา โปษยานนท์; Vichai Chokevivat (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2551-04)
   หลักจริยธรรมสำหรับการวิจัยในมนุษย์ข้อหนึ่งคือหลักความปลอดภัย ซึ่งแสดงออกโดยจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ (risk-benefit assessment) ตั้งแต่ก่อนเริ่มการศึกษาวิจัยและตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย ...
  • แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก 

   วิชัย โชควิวัฒน; ทิพิชา โปษยานนท์ (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2552-08)
   หลักจริยธรรมสำหรับการวิจัยในมนุษย์ข้อหนึ่งคือหลักความปลอดภัย ซึ่งแสดงออกโดยจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ ตั้งแต่ก่อนเริ่มการศึกษาวิจัยและตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยจนการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้น ...