Now showing items 1-8 of 8

  • กรณีศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามกุญแจ PLEASE สู่การเป็น RDU Hospital 

   ชัยรัตน์ ฉายากุล; สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ; พาขวัญ ปุณณุปูรต; ผุสดี ปุจฉาการ; นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช; วินัย วนานุกูล; นริสา ตัณฑัยย์; วุฒิรัต ธรรมวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
   โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการส่ง ...
  • การจัดการความรู้ : สู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

   ชัยรัตน์ ฉายากุล; พาขวัญ ปุณณุปูรต; ผุสดี ปุจฉาการ; นริสา ตัณฑัยย์; วุฒิรัต ธรรมวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
   โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use, RDU Hospital) รับผิดชอบดำเนินการโดยเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ของยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย 

   วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ; Varalak Srinonprasert; นริสา ตัณฑัยย์; Narisa Tantai; ศตนันทน์ มณีอ่อน; Satanun Maneeon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   ที่มา: โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ปัจจุบันคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีคนเป็นเบาหวานประมาณ 4.6 ล้านคน ค่าใช้จ่ายในการดูแลคนไข้เบาหวานประมาณ 3.5 – ...
  • การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ เพื่อตรวจหาผู้ที่เป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในประเทศไทย 

   วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ; Varalak Srinonprasert; นริสา ตัณฑัยย์; Narisa Tantai; ศตนันทน์ มณีอ่อน; Satanun Maneeon; พงศ์ธวัช เลิศวิลัยวิทยา; Pongtawat Lertwilaiwittaya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
   โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเพศหญิง ในประเทศไทยมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์การเกิดมากที่สุดในเพศหญิง ส่วนโรคมะเร็งรังไข่พบได้เป็นอันดับ 6 โรคมะเร็งส่วนหนึ่งที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะ ...
  • การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

   ชัยรัตน์ ฉายากุล; สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ; พาขวัญ ปุณณุปูรต; ผุสดี ปุจฉาการ; นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช; วินัย วนานุกูล; นริสา ตัณฑัยย์; วุฒิรัต ธรรมวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
   โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการส่ง ...
  • การสร้างเสริมชุมชนเครือข่ายในโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

   ชัยรัตน์ ฉายากุล; สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ; พาขวัญ ปุณณุปูรต; ผุสดี ปุจฉาการ; นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช; วินัย วนานุกูล; นริสา ตัณฑัยย์; วุฒิรัต ธรรมวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
   โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการส่ง ...
  • ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย 

   นริสา ตัณฑัยย์; Narisa Tantai; พิศพรรณ วีระยิ่งยง; Pitsaphun Werayingyong; พัทธรา ลีฬหวรงค์; Pattara Leelahavarong; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-12)
   โรคไวรัสตับอักเสบบีพบได้บ่อยในประชากรไทย เป็นสาเหตุสำคัญของตับแข็ง ตับวาย มะเร็งตับ ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิต ค่าใช้จ่าย และทำให้ชีวิตสั้นลง ปัจจุบันไม่มีแนวทางคัดกรองระดับประชากรที่ชัดเจนและไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ ...
  • ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ๑ ครั้งในชีวิตของผู้หญิงไทย 

   ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี; Thunyarat Anothaisintawee; นริสา ตัณฑัยย์; Narisa Tantai; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-09)
   มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิงไทย อุบัติการณ์ คือ 25.6 คนต่อผู้หญิงไทย 100,000 คนปัจจุบันมีเพียงการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องแมมโมแกรมที่มีหลักฐานยืนยันว่าลดอัตราการตายจากมะเร็งเต้านม แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ...