Now showing items 1-13 of 13

  • The Last Mile of UHC in Thailand : Do We Reach the Vulnerable 

   Borwornsom Leerapan; บวรศม ลีระพันธ์ (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 2560-01-30)
   เอกสารประกอบการประชุมในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ...
  • การทบทวนสถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

   บวรศม ลีระพันธ์; อัครินทร์ นิมมานนิตย์; ดาริน จตุรภัทรพร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-02)
   ประเทศไทยมีการใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นพันธะสัญญาและแผนที่ร่วมกันของสังคมเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์มาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่เนื่องจากระบบสุขภาพของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง ...
  • การปฏิรูประบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรเพื่อสร้างบริการแบบเน้นคุณค่า 

   บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า” (Universal Health Coverage: Value Based Healthcare) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ...
  • การพัฒนาสุขภาพในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; บวรศม ลีระพันธ์; วิชัย เอกพลากร; วิชช์ เกษมทรัพย์; นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์; ฉัตรชัย อิ่มอารมย์; รัศมี ตันศิริสิทธิกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   โครงการสังเคราะห์บทเรียนจากโครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย (Lessons learned from community-based health interventions for vulnerable populations in Thailand) ...
  • การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

   บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; พาส์น ฑีฆทรัพย์; Pard Teekasap; แพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์; Praewnapa Puntusavase; วรารัตน์ ใจชื่น; Wararat Jaichuen; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Sornsrivichai; ปณิธี ธัมมะวิจยะ; Panithee Thammawijaya; ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย; Phanuwich Kaewkamjonchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   กรอบแนวคิดที่ประเทศไทยใช้กำหนดทิศทางของการจัดการปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ภายใต้บริบทของระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน อาจมีแนวโน้มของการคิดแยกส่วนโดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพา ...
  • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; วิชช์ เกษมทรัพย์; วิชัย เอกพลากร; บวรศม ลีระพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-02)
   เป็นที่รับทราบกันดีโดยทั่วไปในสังคมแล้วว่าประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย เรามีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของโครง ...
  • การศึกษาการอุดหนุนข้ามระหว่างกองทุนสุขภาพในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย 

   บวรศม ลีระพันธ์; ภัททา เกิดเรือง; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Borwornsom Leerapan; Phatta Kirdruang; Utoomporn Wongsin (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), 2556-09)
   การจัดการด้านการคลังสุขภาพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะระบบสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีการจัดการด้านการคลังสุขภาพผ่านกองทุนสุขภาพจำนวนหลายกองทุน ดังนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการของโรงพยาบาลต่อน ...
  • การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของการเย็บแผลในภายหลังเทียบกับการเย็บแผลทันทีในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีเนื้อตายหรือแตกทะลุ 

   บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์; อนุวัชช์ จันทร์ทิพย์; พินิจ หนูฤทธิ์; วินัย อึงพินิจพงศ์; ปรัชญา โชติยะ; จุมพล วิลาศรัศมี; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร; บวรศม ลีระพันธ์; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Attia, John (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-08)
   การศึกษานี้จัดทำเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดระหว่างการเย็บปิดแผลทันทีและการเย็บปิดแผลในภายหลังในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีเนื้อตายหรือแตกทะลุ โดยเป็นการศึกษาแบบสุ่มแบบสหสถาบันในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่ ...
  • การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต 

   จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์; Jirawat Panpiemras; บุญวรา สุมะโน; Boonwara Sumano; ภัทรวลัย ตลึงจิตร; Pattarawalai Talungchit; บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; Penprapa Siviroj; ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์; Yuttapong Wongswadiwat; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasit Sornsrivichai; พยอม ถิ่นอ่วน; Payom Tin-uan; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachotphanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-02)
   นโยบายเขตบริการสุขภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2555 นับเป็นอีกก้าวแห่งความพยายามพัฒนาระบบบริการสุขภาพในขอบเขตความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังความพยายามซึ่งมีมาเป็นระลอก ดังตัวอย่างนโยบายพัฒนาบริการสาธารณสุข ...
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอ ทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ (Health Screening) ในประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ภัทรวลัย ตลึงจิตร; Pattarawalai Talungchit; ภรณี เหล่าอิทธิ; กนิษชานันท์ ช่วยเรือง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-03-31)
   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน และมอบหมายให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศึกษาพัฒนากลไกพัฒนาระบบบริการการตรวจสุขภาพในระดับชาติ ถือเป็นความท้าทายที่ส ...
  • การอุดหนุนข้ามระหว่างกองทุนสุขภาพในระดับโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย 

   บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ภัททา เกิดเรือง; Phatta Kirdruang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06)
   วัตถุประสงค์: เพื่อค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตอบสนองของผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทยต่อความแตกต่างของนโยบายการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแต่ละกองทุนสุขภาพ และเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการอุดหนุนข้ ...
  • ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพด้วยการจัดตั้ง Multi-institutional HPSR Fellowship 

   บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558-12-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ หัวข้อ การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องกินรี2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
  • แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย 

   บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paibul Suriyawongpaisal; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; วิชช์ เกษมทรัพย์; Vijj Kasemsup; นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์; Nawanan Theera-ampornpunt; ฉัตรชัย อิ่มอารมย์; Chatchai Im-Arom; รัศมี ตันศิริสิทธิกุล; Rassamee Tansirisithikul; วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-12)
   วัตถุประสงค์ : เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชนซึ่งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง สำหรับนำไปสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย ...