Now showing items 1-12 of 12

  • การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; พรพิศ ศิลขวุธท์; ภูษิต ประคองสาย; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Supon Limwattananon; Chulaporn Limwattananon; On-anong Waleekhachonloet; Pornpit Silkavute; Phusit Prakongsai; Weerasak Puthasri; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   การควบคุมราคายาเป็นส่วนหนึ่งของการจำกัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ บทความนี้ทบทวนวิธีควบคุมราคายาในประเทศที่พัฒนาแล้ว วิเคราะห์ประสบการณ์ที่ผ่านมาของประเทศไทยในการควบคุมราคายาภาครัฐ และนำเสนอข้อค้นพบล่าสุดของแผนงานวิจัยราคายา ...
  • การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย 

   อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; พรพิศ ศิลขวุธท์; ธนภร ชัยจิต; ขวัญสุดา ชาติโสม; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; On-anong Waleekhachonloet; Thananan Rattanachotphanit; Pornpit Silkavute; Thanaporn Chaijit; Kwansuda Chadsom; Chulaporn Limwattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์ระบบราคายาในประเทศไทย วิธีการศึกษาที่ใช้คือการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโดยตรงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม ...
  • การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย 

   เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข; ฉันทนา ผดุงทศ; พรพิศ ศิลขวุธท์; Petcharat Pongcharoensuk; Chantana Padungtod; Pornpit Silkavute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2547 ทำให้รัฐบาลต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อแก้ไขและควบคุมไข้หวัดนก และ/หรือไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น ...
  • ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา; พรพิศ ศิลขวุธท์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Supon Limwattananon; Chulaporn Limwattananon; Areewan Cheawchanwattana; Pornpit Silkavute; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
   ยาซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกมีแบบแผนการใช้ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่แตกต่างจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 57 เดือน ระหว่างปี 2546 – 2550 และพยากรณ์การส ...
  • พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย 

   ยงยุทธ ขจรธรรม; Yongyout Kachondham; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; จิตรา เศรษฐอุดม; พรพิศ ศิลขวุธท์; นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2536)
   พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา การบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีนในประเด็นต่างๆ วิธีดำเนินการโดยเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มอาชีพต่างๆ จำนวน ...
  • มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ 

   จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; หนึ่งฤทัย สุกใส; อัจฉราวรรณ โตภาคงาม; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; พิมประภา กิจวิธี; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; เชิดชัย สุนทรภาส; ธนภร ชัยจิต; พรพิศ ศิลขวุธท์; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; Nungrutai Sooksai; Acharawan Topark-ngarm; On-anong Waleekhachonloet; Pimprapa Kitwiti; Thananan Rattanachotphanit; Cherdchai Soontornpas; Thanaporn Chaijit; Pornpit Silkavut; Samrit Srithamrongsawat; Supon Limwattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพงเป็นสาเหตุของการเติบโตอย่างรวดเร็วของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยเฉพาะระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ การศึกษานี้ทบทวนกลไกระดับชาติในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาครัฐที่เคยมี ...
  • ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย 

   จงกล เลิศเธียรดำรง; ทิพยวรรณ ธนไพศาล; กนกวรรณ พุ่มพุทรา; สมชาย เชื้อวัชรินทร์; ประพนธ์ อางตระกูล; ประภัสสร เสวตรนิสากร; อนันต์ ทองทา; พรพิศ ศิลขวุธท์; ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานการจัดการความรู้ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ...
  • ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553 

   จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; นพคุณ ธรรมธัชอารี; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; พรพิศ ศิลขวุธท์; สุพล ลิมวัฒนานนท์; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Chulaporn Limwattananon; Noppakun Thammatacharee; Thananan Rattanachotphanit; Pornpit Silkavute; Supon Limwattananon; Samrit Srithamrongsawat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
   ค่าใช้จ่ายด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอกในระบบจ่ายตรงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในปี 2552-2553 เนื่องจากการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในสัดส่วนที่มาก แม้โรงพยาบาลหลายแห่งจะมีการดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ...
  • เครือข่ายวิจัยระบบยา 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; นุศราพร เกษสมบูรณ์; ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; ศิริตรี สุทธจิตต์; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; พรพิศ ศิลขวุธท์; สรชัย จำเนียรดำรงการ; ธนภร ทองศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-10)
   เอกสารฉบับนี้รวบรวมประเด็นสำคัญและข้อเสนอจากการประชุมเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบยา เพื่อการเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชาชนไทย” จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ. โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร ...
  • แผนงานวิจัยพัฒนาระบบยา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   พรพิศ ศิลขวุธท์; Pornpit Silkavute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย 

   ยุวดี วงษ์กระจ่าง; กมล ไชยสิทธิ์; พรพิศ ศิลขวุธท์; ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-06)
   ในปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว้างไกลขึ้นมาก ทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้นแต่ก็ทำให้เกิดการใช้สารเคมี และมีการทำลายสมดุลของระบบสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยามากขึ้น ส่งผลให้กระทบต่อการบริโภคและอาห ...
  • โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย 

   ยุวดี วงษ์กระจ่าง; กมล ไชยสิทธิ์; พรพิศ ศิลขวุธท์; ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-06)
   เอกสารนำเสนอแนวคิดความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมุมมองใหม่ในการป้องกันและเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นธรรม โดยทบทวนแนวคิดและประสบการณ์ด้านความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ วิเคราะห์ตัวอย่างสถานการณ์ท ...