Now showing items 1-20 of 23

  • การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01)
   ในการจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลสถิติสุขภาพในหลายลักษณะตามรูปแบบการใช้ข้อมูล โดยการพัฒนาในระยะที่ 2 มีการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ระบบนำเสนอข้อมู ...
  • การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (2557-04-01)
   โครงการจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต พัฒนาขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการรวบรวมข้อมูลสถิติสุขภาพ ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและครบถ้วน 2. เพื่อจัดทำระ ...
  • การจัดสรรเงินและสถานการณ์การเงินสถานบริการระดับปฐมภูมิ(สถานีอนามัย)ภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-08)
   การบริการระดับปฐมภูมิ เป็นระบบบริการที่มีความสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากเป็นบริการด่านแรก มุ่งเน้นการบริการที่ต่อเนื่องและผสมผสาน จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ...
  • การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ปัทมา ว่าพัฒนพัฒนวงศ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548-09)
   การตาย เป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาด้านสาธารณสุข และเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ในทางหนึ่ง เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยลดโอกาสในการสัมผัสปัจจั ...
  • การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; หทัยชนก สุมาลี; ภูษิต ประคองสาย; วลัยพร พัชรนฤมล; จิรบูรณ์ โตสงวน; นุชรี ศรีวิโรจน์; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; วินัย ลีสมิทธิ์; พินิจ ฟ้าอำนวยผล; นุศราพร เกษสมบูรณ์; บุญชัย กิจสนาโยธิน; ครรชิต สุขนาค; จเด็จ ธรรมธัชอารี; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; สงครามชัย ลีทองดี; David Hughes (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   ทำการประเมินในปี พ. ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ ประเมินว่าการปฏิรูปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีประเด็นใดบ้างที่ประสบผลสำเร็จ และประเด็นใดบ้างที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ...
  • การพัฒนาคุณภาพบริการระดับปฐมภูมิและการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอด้วยเครื่องมือสารสนเทศ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   เครื่องมือสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยแปลงข้อมูลที่จัดเก็บให้เกิดเป็นสารสนเทศที่มีความหมายสามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับหน่วยบริการสุขภาพ ...
  • การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมทางสุขภาพโดยอาศัยกลไกประชาคม 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ จำเป็นต้องอาศัยพัฒนาการด้านองค์ความรู้ที่นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาระบบสุขภาพไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ ด้านหนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพให้ความสำคัญกับประเด็นด้านประสิทธิภาพ ...
  • การพัฒนาดัชนีวัดความเชื่อมันต่อระบบสุขภาพของประชาชน ระยะที่ 2 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555)
   ในการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินความเชื่อมั่นซึ่งเป็นความรู้สึกหรือการรับรู้ของประชาชน ที่มีต่อระบบสุขภาพมากกว่าการประเมินข้อเท็จจริงของระบบสุขภาพ ...
  • การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายแบบเบ็ดเสร็จ บนอินเตอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายแบบเบ็ดเสร็จ บน อินเตอร์เน็ตนั้น เป็นการต่อยอดการนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี 2551-2552 ให้มีความหลากหลายของตัวแปรต่างๆ ...
  • การพัฒนารูปแบบผสมผสานการดำเนินงาน งานป้องกันและควบคุมโรค ระดับอำเภอ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol; สมโภชน์ เกษน้อย; บุญมา นิรัตนาภรณ์; ศรีวรรณ ติชะพันธ์; วีระ แย้มกันชู; สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   Model development for integration of disease prevention and control at the district level, Watbat district, Phitsanulok province Disease prevention and control at district level was divided into communicable disease (CD) ...
  • การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol; สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01)
   การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพที่ต่อเนื่อง และต่อยอดในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานด้านข้อมูลคลินิกและร้านขายยา โดยมีการรวบรวมข้อมูลพ ...
  • การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-04-01)
   สารสนเทศภูมิศาสตร์ของทรัพยากรสุขภาพ มีความสำคัญต่อการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ เพื่อการให้บริการที่ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ จะบ่งบอกถึงที่ตั้งของสถานพยาบาล ...
  • การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิจากชุดข้อมูลมาตรฐาน (ปีที่ 2) 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิจากชุดข้อมูลมาตรฐานเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการมาตรฐานในการรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการใช้ข้อมูล สำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ...
  • การวิจัยและพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายบนอินเทอร์เน็ต ระยะที่ 2 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-10)
   การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายบนอินเตอร์เน็ต เป็นระบบเสริมจากการนำเสนอในรูปแบบรายงานผลการสำรวจ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ และสามารถเลือกข้อมูลรวมถึงตัวแปรเพื่อการเปรียบเ ...
  • การสังเคราะห์การจัดทำข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2555-12)
  • ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; ณิชากร ศิริกนกวิไล; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดความกันดารของพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการจ่ายค่าตอบแทน “เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย” แก่บุคลากรสาธารณสุข ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานข้อเสนอการปรับ ...
  • ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   ความตาย เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางความเชื่อ หลายคนอาจจะมองว่า การตายเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้า หรือเป็นผลมาจากกรรมเก่า ที่มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อันเป็นไปตามธรรมชาติ หรือวิบากกรรมของแต่ละคน แต่ในทา ...
  • ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่องานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2555-03)
  • ผลการทบทวนสถานการณ์ระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   การทบทวนระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอต่อการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับการติดตามประเมินผลงานบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ...
  • สถานการณ์และแนวโน้มระบบบริการสาธารณสุข 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
   วัตถุประสงค์ 1) เพื่อแสดงแนวโน้มสถานการณ์ของระบบบริการสาธารณสุขในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในด้าน a. การเข้าถึงบริการและการใช้บริการที่จำเป็นของประชาชน b. รูปแบบการให้บริการของหน่วยบริการ c. คุณภาพของการบริการที่สะท้อนจากผลลัพธ์ ...