Now showing items 1-4 of 4

  • ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารองค์การสำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐ 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; สุจิตรา จงจิตร; สมภพ พระธานี; สุกัญญา เอมอิ่มธรรม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารองค์การสำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การให้คำแนะนำเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาระบบการควบคุมและประเมินการบริหารจัดการ ...
  • วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; บุษบา จันทร์ผ่อง; สุกัญญา เอมอิ่มธรรม; อมร สุวรรณนิมิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   The evolution of traffic accident preventionThe research on the evolution of traffic accident prevention is aimed at 1)reviewing the evolution of the intervention for accident prevention in Thailand and 3 provinces of ...
  • วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; อมร สุวรรณนิมิตร; สม นาสอ้าน; ธีรดา นามให (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อสังเคราะห์สภาพปัญหาของการพัฒนาสุขภาพในทัศนะของภาคประชาชน 2. เพื่อสังเคราะห์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาสุขภาพของภาคประชาชน 3. เพื่อสังเคราะห์และนำเสนอประเด็นสำคัญในการป ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 23 : วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 

   บัญชร แก้วส่อง; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; บุษบา จันทร์ผ่อง; สุกัญญา เอมอิ่มธรรม; อมร สุวรรณนิมิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 23 : วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร