Now showing items 1-8 of 8

  • การปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพจากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน 

   ภิรมย์ กมลรัตนกุล; Prirom kamolratanakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า” (Universal Health Coverage: Value Based Healthcare) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ...
  • การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย 

   ภิรมย์ กมลรัตนกุล; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์; บดี ธนะมั่น; เตือนใจ อินทุโสมา; พวงเพ็ญ ชุณหปราณ (2540)
   รายงานนี้นำเสนอเจาะลึกลงในรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้เห็นขั้นตอนของการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างกลวิธีและกระบวนการดำเนินการศึกษา โดยสรุปเป็นประเด็นปัญหาและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเสริมด้วยบทวิจารณ์ เพื่อเป็นบ ...
  • ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม 

   ภิรมย์ กมลรัตนกุล; คณิศ แสงสุพรรณ; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย : จากเป้าประสงค์สู่แนวทางการขับเคลื่อน 

   ภิรมย์ กมลรัตนกุล; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร 

   ภิรมย์ กมลรัตนกุล; เกื้อ วงศ์บุญสิน (2540)
   การศึกษานี้นับว่าเป็นการวิจัยที่มีคุณค่าและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านสังคมและสาธารณสุขที่ค่อนข้างละเอียดของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณา ซึ่งต่างจากงานวิจัยอื่นๆ ที่ผ่านมาที่มักใช้ระ ...
  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร 

   ภิรมย์ กมลรัตนกุล; Prirom kamolratanakul; เกื้อ วงศ์บุญสิน; Kua Wongboonsin (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538)
   ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครคนงานก่อสร้างเป็นกลุ่มที่มีอัตราการบาดเจ็บและตายจากการทำงานสูงที่สุด รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขต่าง ๆ แต่กลับเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมในทุก ๆ ...
  • รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ.2538 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; Chanpen Choprapawon; ภิรมย์ กมลรัตนกุล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ. 2538 การสำรวจแบบตัดขวางในเขตพื้นที่เมืองใหญ่ ๆ ของประเทศ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหว ...
  • สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร 

   ภิรมย์ กมลรัตนกุล; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์; บดี ธนะมั่น; เตือนใจ อินทุโสมา (2540)
   การวิจัยนี้เป็นผลงานที่มีคุณค่ามาก และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วนทุกด้าน โดยเปรียบเทียบระหว่างสถานก่อสร้างขนาดใหญ่และขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหา ...