Now showing items 1-3 of 3

  • Cancer Precision Medicine: New Paradigm of Cancer Care 

   มานพ พิทักษ์ภากร; Manop Pithukpakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • การรักษาภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดที่เกิดจากแอนติบอดี้ต่ออินเตอร์เฟอรอนแกมม่าด้วยบอร์ทีโซมิบ : การศึกษานำร่อง 

   ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย; Nasikarn Angkasekwinai; ยุพิน ศุพุทธมงคล; Yupin Suputtamongkol; มานพ พิทักษ์ภากร; Manop Pithukpakorn; วันรัชดา คัชมาตย์; Wanruchada Katchamart; เอกพันธ์ ครุพงศ์; Ekkapun Karuphong; ภาคภูมิ พุ่มพวง; Pakpoom Phoompoung; ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล; Nattawat Onlamoon; พรพิมล อังคเศกวินัย; Pornpimon Angkasekwinai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   ปัจจุบันพบการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่วัณโรค (Non-Tuberculous Mycobacteria) และเชื้อฉวยโอกาสชนิดแพร่กระจายในผู้ป่วยที่มีการสร้างออโตแอนติบอดี้ต่ออินเตอร์เฟอรอนแกมม่าในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น โดยยังไม่มีการรักษาที่จำเพ ...
  • นำร่องการวิจัยสำหรับจีโนมิกส์ประเทศไทย: การศึกษาข้อมูลรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทย 

   มานพ พิทักษ์ภากร; Manop Pithukpakorn; ชนพ ช่วงโชติ; Shanop Shuangshoti; ชินโชติ ธีรภัคภิญโญ; Chinachote Teerapakpinyo; นุสรา สัตย์เพริศพราย; Nusara Satproedprai; วสันต์ จันทราทิตย์; Wasun Chantratita; จันทนา ผลประเสริฐ; Chantana Polprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
   โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรไทย โดยมะเร็งเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ การกลายพันธุ์ของยีนก่อมะเร็งที่พบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด อันได้แก่ การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองในเนื้อเยื่อปกติ (somatic ...