Now showing items 1-4 of 4

  • คุณภาพของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนและสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 

   ยอดพล ธนาบริบูรณ์; Yodphon Tanaboribun (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์คุณภาพของข้อมูลและเพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร และความสัมพันธ์กับแนวโน้มการกระจายของปัจจัยเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลที่มี เพื่อการวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแ ...
  • ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน 

   ยอดพล ธนาบริบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-03)
   การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนของการศึกษานี้ ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance หรือ IS) จากโรงพยาบาล 28 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2546 (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ...
  • สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 

   ยอดพล ธนาบริบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-02)
   ประเทศไทย มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นเฉลี่ย 75,000 ครั้งต่อปี มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 13,000 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าปีละ 900,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น จึงอาจกล่า ...
  • แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน 

   ยอดพล ธนาบริบูรณ์; Yodphon Tanaboribun (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์ คุณภาพของข้อมูล และเพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร และความสัมพันธ์กับแนวโน้มและการกระจายของปัจจัยเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลที่มีเพื่อการวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ...