Now showing items 1-7 of 7

  • Concensus ในเรื่อง Area-based project 

   รวินันท์ ศิริกนกวิไล (2008-12-04)
   ผู้เขียนเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องโครงการ Area-Based เพื่อให้ได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนำเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โครงการนี้อย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้รู้และผู้ ...
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อระบบการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม 

   รวินันท์ ศิริกนกวิไล; ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ (2008-12-04)
   รายงานนี้เป็นการเสนองานวิจัยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทดลองใช้ในสถานีอนามัยเขตเมืองตั้งแต่ปี 2535 ถึงปัจจุบัน โดยมีแนวคิดและสมมติฐานว่า หากมีการนำระบบสารสนเทศที่ก่อให้เกิดปริมาณงานน้อย แต่มีประสิทธิภาพสูง ...
  • การสร้างสถาบันแบบใหม่ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   รวินันท์ ศิริกนกวิไล (2008-12-04)
   ปัจจุบันนี้กระแสแห่งการพัฒนาเกิดขึ้นทั่วทุกแห่งหน แต่การพัฒนาเหล่านั้นขาดการมองประเด็นของความสมดุลแห่งการพัฒนา จึงส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติในเบื้องท้าย การพัฒนาใด ๆ ที่จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จึงต้องพิจารณาถึงมิติของระบบ ...
  • ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กรณีความจำเป็นในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขระดับชนบท 

   รวินันท์ ศิริกนกวิไล; Rawinan Sirikanokwilai; อำพล จินดาวัฒนะ; สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ปราณี ศิริกนกวิไล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
  • ศูนย์แพทย์ชุมชน: การให้บริการแบบเวชปฏิบัติครอบครัว 

   ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ; ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; รวินันท์ ศิริกนกวิไล (2008-12-04)
   บทความนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการให้บริการสาธารณสุขที่เน้นความสัมพันธ์กับชุมชน การบริการอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนถึงการบริหารจัดการด้านระบบข้อมูล การเงิน และการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งรูปแบบการให้บริการลักษณะ ...
  • สารสนเทศเพื่อสุขภาพ 

   รวินันท์ ศิริกนกวิไล; ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ (2008-12-04)
   ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังมองไม่เห็นทางแก้อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม บทความนี้วิเคราะห์แนวคิดและช่องทางของการเกิด การไหลเวียน และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลผ่านผู้เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ ทั้งระดับปฏิบัติการ ...
  • หลักสูตรใหม่เพื่อการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาของทรัพยากรมนุษย์ทางสาธารณสุขระดับสถานีอนามัย โดยการเรียนการสอนในพื้นที่ 

   รวินันท์ ศิริกนกวิไล (2008-12-04)
   สถานีอนามัยนับเป็นด่านหน้าของระบบบริการสาธารณสุขท้องถิ่นที่จะช่วยให้เกิดการครอบคลุมบริการสาธารณสุขอย่างเป็นธรรม และบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าตามเป้าหมาย รวมทั้งการเสรมิภาวะพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสุขภาพอนามัย ...