Now showing items 1-8 of 8

  • การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; วัชริน สินธวานนท์; เกษม เวชสุทธานนท์; ทัศนีย์ ญาณะ; พฤกษา บุกบุญ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-01)
  • การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น 

   รวีวรรณ เผ่ากัณหา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-03)
   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการและระบบสนับสนุนจากงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2550 ทั้งหมด 9 เรื่อง ทบทวนจากงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 7 เรื่อง การศึกษาอิสระ 1 เรื่อง รายงานการศึกษา ...
  • การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการบริหารจัดการและระบบสนับสนุน 

   รวีวรรณ เผ่ากัณหา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-03)
   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการและระบบสนับสนุน จากงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2550 ทั้งหมด 50 เรื่อง ทบทวนจากงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 27 เรื่อง การศึกษาอิสระ 9 เรื่อง รายงานการศึ ...
  • การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก 

   รวีวรรณ เผ่ากัณหา; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-03)
   การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการปฐมภูมิในเขตภาคตะวันออกเพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดบริการที่ผ่านมา สถานการณ์กําลังคน ...
  • การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก 

   สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; Suntrawadee Tianpichet; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; วารี กังใจ; จินตนา วัชรสินธุ์; Rawiwan Phaokhanha; Suwana Chataphasoet; Phongsri Kialoenapa; Wari Khangchai; Chintana Watcharasin (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546)
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก มีกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาระบบบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ที่ศึกษา 2) การสร้างความเข้าใ ...
  • รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนภาคตะวันออก 

   สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; Suntravadee Thienpichet; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนี สรรเสริญ; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบระบบการจัดและให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ในชุมชนภาคตะวันออก มีกระบวนการศึกษา 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสถานการณ์สุขภาพและความต้องการ การบริการสุขภาพของประชาชน ...
  • สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; เกษม เวชสุทธานนท์; วินัย ลีสมิทธิ์; ทัศนีย์ ญาณะ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ภัทระ แสนไชยสุริยา; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; สิรินาฏ นิภาพร; พฤกษา บุกบุญ; Supattra Srivanichakorn; Kasem Vechasuthanon; Winai Leesmith; Tassanee Yana; Onanong Direkbussarakom; Pattara Sanchaisuriya; Raviwan Paokanha; Pongtep Suthirawuth; Sirinat Nipaporn; Praksa Bookboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นไตรภาคีในการทำงานด้านสุขภาพของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางและบทบาทการร่วม ...
  • สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; เกษม เวชสุทธานนท์; วินัย ลีสมิทธิ์; ทัศนีย์ ญาณะ; สิรินาฏ นิภาพร; พฤกษา บุกบุญ; ภัทระ แสนไชยสุริยา; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2553-10)