Now showing items 1-18 of 18

  • การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่ท้องถิ่น: การสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษาพื้นที่ถ่ายโอน และข้อเสนอเชิงนโยบาย 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; ประเชิญ ศิริวรรณ; สายสุดา วงศ์จินดา; สลักจิต ชื่นชม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบของการถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเชิงการบริหารจัดการการตอบสนองต่อสุขภาพในท้องถิ่น และวิเคราะห์เงื่อนไขและปัจจัยเชิงบริบทที่มีผลต่อความแตกต่างของผลกระทบ ...
  • การประเมินผลท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบสุขภาพในบริบทการกระจายอำนาจ: การสังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอเชิงนโยบาย 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; ประเชิญ ศิลาวรรณ; สายสุดา วงษ์จินดา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-06-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
  • การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sringernyuang; จีรพร แผ้วกิ่ง; อัจฉรา วัฒนาภา; ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์; ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อวิเคราะห์และทบทวนสถานการณ์การดูแลสุขภาพตนเอง ของปัจเจก ครอบครัว และชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ 2. เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในระดับต่างๆ ...
  • การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย 

   โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit; ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sringernyuang; กรรณิการ์ ดาโลดม; Kannika Dalodom; ศิริกาญจน์ ศิริอินต๊ะ; Sirikarn Siriinta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
   ในภาพรวมสถานการณ์พัฒนาการเด็กไทยในช่วง 10 ปี ที่มีการดำเนินการนโยบายพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง (2554-2564) แต่ยังพบหลายปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการได้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพและข้อมูลผลล ...
  • ข้อเสนอทศวรรษที่ 4 ของการสาธารณสุขมูลฐานไทย 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
  • ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็กนักเรียน : การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนเพื่อกวาดล้างโปลิโอ 

   วรนุช วุฒิอุตดม; Woranuch Wuthiutadom; ลือชัย ศรีเงินยวง (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
   ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็กนักเรียน: การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนเพื่อกวาดล้างโปลิโอการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือเพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์และปัจจัยกำหนดการปฏิเสธ/ย ...
  • ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพอสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553 

   ลือชัย ศรีเงินยวง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555)
   วัตถุประสงค์ 1. สถานการณ์ปัจจุบันของการดําเนินการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสามสมัครสาธารณสุขภายใต้โครงการส่งเสริมอาสาสมัครประจําหมู่บ้านเชิงรุกเป็นอย่างไร ในประเด็นของหนึ่งรูปแบบการบริหารจัดการเงินค่าป่วยการ ...
  • ทุกข์และการเผชิญทุกข์คนไทยในระบบสุขภาพ 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; Pimpawan Boonmongkul; ปรารถนา จันทรุพันธุ์; จุรีรัตน์ กิจสมพร; ลือชัย ศรีเงินยวง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษานี้มุ่งเจาะลึกถึงความทุกข์ มิติของความทุกข์ซึ่งเป็นมุมมองที่มาจากหลายๆ ส่วน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และทางชีววิทยาหรือกายภาพ การเผชิญและแก้ไขปัญหาความทุกข์ในมิติต่างๆ ที่เป็นผลมาจากระบบสุขภาพในปัจ ...
  • ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; นฤพงศ์ ภักดี; จิราพร ชมศรี; จเร วิชาไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-10)
   หลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ การเคลื่อนไหวคัดค้านของแพทย์และกลุ่มวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อร่างกฎหมาย “คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข” ...
  • พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์; ยงยุทธ พงษ์สุภาพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02)
   เนื้อหาหลักของเอกสารประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทบทวนแก่นสาระของสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนว่า โดยประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้ว แนวคิดของสาธารณสุขมูลฐานเปรียบได้กับคำอธิบายว่าด้วยอริยสัจของสุขภาพ ...
  • มดลูก กบูร กับการใช้ยาของผู้หญิงชนบทอิสาน 

   ลือชัย ศรีเงินยวง (2539)
   ความเชื่อในวัฒนธรรมอิสานเรื่อง "กบูร" ได้เปิดช่องให้มีการแสวงประโยชน์จากความเชื่อดังกล่าว และนำไปสู่การให้ยาที่ไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเปลือง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่จะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งในแง่การดื้อยาและผลข้างเคียง
   Tags:
   Top hit
  • มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการใช้ยาในชุมชน : การพัฒนาองค์ความรู้จากทฤษฎีและการวิจัย 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sringernyuang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   มิติทางสังคมวัฒนธรรมของการใช้ยาในชุมชน: การพัฒนาองค์ความรู้จากทฤษฎีและการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) การทบทวนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ยารักษาตนเองของประชาชน 2) การวิเคราะ ...
  • ยากับชุมชน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; วิชิต เปานิล; ลือชัย ศรีเงินยวง (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-12)
   หนังสือเรื่อง “ยากับชุมชน: มิติทางสังคมวัฒนธรรม” นี้ เป็นผลลัพธ์ของโครงการทบทวนสถานการณ์การใช้ยาในชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการภาษาอังกฤษว่า Situational Analysis: Review of Quality Drug Use in the Community ซึ่งนอกจากการทบทวนก ...
  • รายงานฉบับประชาชน ปัญหา ความต้องการ การเข้าถึงบริการของเด็กพิการในชุมชน และสถานการณ์กำลังคนด้านการฟื้นฟูสุขภาพ 

   วัชรา ริ้วไพบูลย์; โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; ลือชัย ศรีเงินยวง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   หากกล่าวถึงการดูแลระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ/ผู้สูงอายุ เราก็จะได้ยินในเรื่องของการเตรียมพร้อมไปสู่สังคมผู้สูงอายุเสียเป็นส่วนใหญ่ และมีการขับเคลื่อนในประเด็นนี้กันอย่างมาก แต่หากมองในอีกมุมหนึ่ง เด็กในวันนี้คือผู ...
  • สถานการณ์ความพิการและการเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการที่จำเป็นของรัฐสำหรับเด็กพิการในชุมชน 

   โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit; ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sringernyuang; ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ; Narongrid Asavaroungpipop; ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล; Thanvaruj Booranasuksakul; วนิดา ชนินทยุทธวงศ์; Vanida Chaninyuthwong; วิมลวรรณ ปัญญาว่อง; Wimonwan Panyawong; ธวัลรัตน์ ศรีวิลาส; Thawanrat Sriwilas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความชุกของเด็กพิการและการเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษาและสวัสดิการของรัฐสำหรับเด็กพิการในชุมชนเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการสำรวจเด็กพิการในชุมชนและตรวจปร ...
  • สถานการณ์ชีวิตและพฤติกรรมการรักษาตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ลือชัย ศรีเงินยวง; Penchan Pradubmook; Leuchai Sringern-yuang (2537)
   "การรักษาโรค" ถ้าหมกมุ่นแต่เพียงการใช้วิทยาการทางชีวการแพทย์ล้วน ก็จะห่างจาก "การรักษาคน" เพราะยังมีมิติทางจิตวิญญาณ มิติทางความเป็นมนุษย์ และมิติทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมาก งานวิจัยทางสังคมศาสตร์การแพทย์ชิ้นนี้เตือนใ ...
  • อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ 

   โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit; ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล; วิมลวรรณ ปัญญาว่อง; ธวัลรัตน์ ศรีวิลาศ; ลือชัย ศรีเงินยวง; ปัทมวรรณ จีนาวุฒิ; วนิดา ชนินทยุทธวงศ์; ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการอายุ 2½- 12 ปีทั้งในด้านจำนวนและลักษณะความต้องการต่อการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมสุขภาพและการศึกษา 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านกำลังคนและ ...
  • แหล่งกระจายยาและสถานการณ์ยาในชนบท 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2537)
   รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องสถานการณ์ยาและกองทุนยาในชนบทของศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The Royal Tropical Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ...