Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง 

   วชิรา กสิโกศล; Wachira Kasikoosol; วันทนา มณีศรีวงศ์กูล; สมพร โชติวิทยธารากร; สุนทรี ภานุทัต; เฉลิมศรี นันทวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ได้มีการจัดบริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นบริการที่อยู่ใกล้บ้าน ...
  • พยาบาลและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

   วิจิตร ศรีสุพรรณ; Wichit Srisuphan; วชิรา กสิโกศล; กอบกุล หนุเจริญกุล; สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ; วิลาวัณย์ เสนารัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   รายงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกระบวนการพัฒนาแนวคิดในการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในชุมชน ภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมและการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต โดยมุ่งเน้นบทบาทของวิชาชีพการพยาบาลเป็นหลัก ...