Now showing items 1-19 of 19

  • การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้ 

   วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; ประณีต ส่งวัฒนา; เนตรนภา คู่พันธวี; ลัพณา กิจรุ่งโรจน์; เนตรนภา พรมหมเทพ; วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์; ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2556-11)
   ประเทศไทยต้องประสบภัยพิบัติที่มีความรุนแรงมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบสาธารณสุขที่มีหน้าที่ต้องดูแลสุขภาพของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในวงกว้าง การวางระบบการจัดการภัยพิบัติที่ดีจึงจำเป็นอย่างยิ่งในกา ...
  • การประเมินตนเองของหน่วยบริการปฐมภูมิในการจัดบริการแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paibul Suriyawongpaisal; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Srisornvichai; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Lapbenjakul; ดวงดาว ศรียากูล; Duangdao Sriyakun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-12)
   ภูมิหลังและเหตุผล โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางได้พัฒนาแนวทางการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและนำร่องการดำเนินการในคลินิกหมอครอบครัว (primary care cluster: ...
  • การประเมินผลเบื้องต้น: ประสบการณ์การได้รับการดูแลแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paibul Suriyawongpaisal; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Srisornvichai; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Lapbenjakul; ดวงดาว ศรียากูล; Duangdao Sriyakun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06-30)
   โครงการวิจัยดำเนินการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้นำร่องการปรับรูปแบบและกระบวนการจัดบริการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิหรือคลินิกหมอครอบครัว (primary care cluster: PCC) จำนวน 20 แห่งในการดูแ ...
  • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้ 

   สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; อมร รอดคล้าย; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; เมตตา กูนิง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-10)
   วิกฤตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 เป็นภาวะวิกฤติที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับอย่างรุนแรง ผลกระทบเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ...
  • การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

   บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; พาส์น ฑีฆทรัพย์; Pard Teekasap; แพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์; Praewnapa Puntusavase; วรารัตน์ ใจชื่น; Wararat Jaichuen; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Sornsrivichai; ปณิธี ธัมมวิจยะ; Panithee Thammawijaya; ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย; Phanuwich Kaewkamjonchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   กรอบแนวคิดที่ประเทศไทยใช้กำหนดทิศทางของการจัดการปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ภายใต้บริบทของระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน อาจมีแนวโน้มของการคิดแยกส่วนโดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพา ...
  • การวิจัยดำเนินการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paibul Suriyawongpaisal; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Sornsrivichai; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Lapbenjakul; ดวงดาว ศรียากูล; Duangdao Sriyakun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03)
   โครงการวิจัยดำเนินการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Integrated People-Centered Health Services) พัฒนาเครื่องมื ...
  • การวิจัยและพัฒนา : ชุดการจัดบริการและวิธีการจ่ายเงินแบบมุ่งเน้นคุณค่าสำหรับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวานในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

   สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Lapbenjakul; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Sornsrivichai; ดวงดาว ศรียากูล; Duangdao Sriyakun; ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย; Phanuwich Kaewkamjonchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-04)
   ปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของความชุกของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โรคเบาหวาน หลักฐานเชิงประจักษ์หลายชิ้นระบุว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงมีความสำคัญอย ...
  • การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการคลินิกหมอครอบครัว ตามแนวคิดเรื่องการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

   วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Sornsrivichai; ผกามาศ อรุณสวัสดิ์; Phakamat Arunsawas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยการจัดให้มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) เพื่อพัฒนาระบบบริการที่เป็นการดูแลแบบองค์รวมและลดความเหลื่อมล้ำด้วยแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ...
  • การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต 

   จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์; Jirawat Panpiemras; บุญวรา สุมะโน; Boonwara Sumano; ภัทรวลัย ตลึงจิตร; Pattarawalai Talungchit; บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; Penprapa Siviroj; ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์; Yuttapong Wongswadiwat; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasit Sornsrivichai; พยอม ถิ่นอ่วน; Payom Tin-uan; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachotphanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-02)
   นโยบายเขตบริการสุขภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2555 นับเป็นอีกก้าวแห่งความพยายามพัฒนาระบบบริการสุขภาพในขอบเขตความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังความพยายามซึ่งมีมาเป็นระลอก ดังตัวอย่างนโยบายพัฒนาบริการสาธารณสุข ...
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการใช้แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนโควิด-19 

   บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; ปณิธี ธัมมวิจยะ; Panithee Thammawijaya; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Sornsrivichai; พาส์น ฑีฆทรัพย์; Pard Teekasap; วรารัตน์ ใจชื่น; Wararat Jaichuen; ปฐมพร ศิรประภาศิริ; Pathomphorn Siraprapasiri; ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย; Phanuwich Kaewkamjornchai; แพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์; Praewnapa Puntusavase (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
   การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19 หรือ COVID-19) เป็นปัญหาที่ซับซ้อน มีพลวัตรสูงและส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากผลกระทบโดยตรงต่อด้านส ...
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนการปรับตัวหลังวิกฤตของระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; ปณิธี ธัมมวิจยะ; Panithee Thammawijaya; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Sornsrivichai; พาส์น ฑีฆทรัพย์; Pard Teekasap; วรารัตน์ ใจชื่น; Wararat Jaichuen; ปฐมพร ศิรประภาศิริ; Pathomphorn Siraprapasiri; ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย; Phanuwich Kaewkamjornchai; แพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์; Praewnapa Puntusavase (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
   ปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย เป็นปัญหาซับซ้อน ความรู้ที่มีอยู่อย่างจำกัดตามธรรมชาติของโรคอุบัติใหม่ ทำให้มีความไม่แน่นอนในการแก้ไขปัญหา ผู้กำหนดนโยบายต้องการข้อมูลที่รอบด้านประกอ ...
  • การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   อรสา กนกวงศ์; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-07)
   การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ เป็นประมวลข้อค้นพบจากโครงการวิจัยย่อยในชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 เรื่อง คือ 1) การสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบสุขภาพ ...
  • ข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อเยียวยาสังคม 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; เมตตา กูนิง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-11)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.), 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • ทบทวนวรรณกรรมน้ำท่วมกับสุขภาพ 

   วิทย์ วิชัยดิษฐ์; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย ภัยพิบัติ: ...
  • ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่อการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากรไทยกลุ่มเสี่ยง 

   ดวงดาว ศรียากูล; Duangdao Sriyakun; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Lapbenjakul; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Sornsrivichai; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย; Phanuwich Kaewkamjornchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-03)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน โดยนำตัวอย่างโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีประสิทธิผลในการลดอุบัติก ...
  • ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต 

   สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; เมตตา กูนิง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; นิสิต วรรธนัจฉริยา; จารุวรรณ ธาดาเดช; สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; เฉลิมพร บุญสิริ; สุนทร ชินประสาทศักดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-09)
   รายงานฉบับนี้มุ่งหมายเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของไทยก่อนและหลังการประกาศใช้พรบ.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2551 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป ...