Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาประชาคมสุขภาพจังหวัดน่านในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

   ถนัด ใบยา; ธนูศิลป์ สลีอ่อน; วิชัย นิลคง; จินตนา จันทร์ดี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-02)
   การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดน่านมีกลุ่มและองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งหลากหลาย แต่ผลลัพธ์ทางสุขภาพยังไม่ได้ผลที่ดีหลายเรื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการ ...
  • การพัฒนาสุขศาลาพระราชทานแบบมีส่วนร่วมบนฐานของชุมชนในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ จังหวัดน่าน 

   นภดล สุดสม; Napadol Sudsom; ถนัด ใบยา; Thanat Baiya; วิชัย นิลคง; Wichai Nikong; ชัยวุฒิ วันควร; Chaiwut Wankhuan; ธนเสฏฐ์ สายยาโน; Tanasate Saiyano; พิษณุ อินปา; Phitsanu Inpa; กรภัทร ขันไชย; Khooraphat Kanchai; เพ็ญพักตร์ ภิรัญคำ; Penpuk Pirunkum; วิภาพร ทิพย์อำมาตย์; Wipaporn Thiparmart; กมลฉัตร จันทร์ดี; Kamonchat Chandee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-12)
   ในปีพุทธศักราช 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และพื้นที่ห่างไกลขึ้น ทรงมุ่งหวังว่านอกจากการเป็นที่พึ ...