Now showing items 1-20 of 35

  • การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน 

   อังสุมาลี ผลภาค; ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; วิชัย เอกพลากร; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; รัชนี สรรเสริญ; Aungsumalee Pholpark; Yongyuth Pongsupap; Wichai Aekplakorn; Samrit Srithamrongsawat; Rachanee Sunsern (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบุว่า ระบบสุขภาพจะต้องส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และต้องให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม แนวคิดนี้นำไปสู่ความพยายามที่จะวัดปฏิสัมพันธ์ที่เกิ ...
  • การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน 

   วิชัย เอกพลากร (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-01)
   ปัจจุบันเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดโรคหนึ่ง และมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากสถิติจำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 50 ล้านคนในปีพ.ศ. 2528 เพิ่มเป็นกว่า 170 ...
  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ 

   เดชรัต สุขกำเนิด; วิชัย เอกพลากร; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ 

   เดชรัต สุขกำเนิด; Decharut Sukkumnoed; วิชัย เอกพลากร; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
  • การพัฒนาสุขภาพในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; บวรศม ลีระพันธ์; วิชัย เอกพลากร; วิชช์ เกษมทรัพย์; นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์; ฉัตรชัย อิ่มอารมย์; รัศมี ตันศิริสิทธิกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   โครงการสังเคราะห์บทเรียนจากโครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย (Lessons learned from community-based health interventions for vulnerable populations in Thailand) ...
  • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; วิชช์ เกษมทรัพย์; วิชัย เอกพลากร; บวรศม ลีระพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-02)
   เป็นที่รับทราบกันดีโดยทั่วไปในสังคมแล้วว่าประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย เรามีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของโครง ...
  • การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2537-2538 

   วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาส; แสงโฉม เกิดคล้าย; นฤมล ศิลารักษ์; วัชรี แก้วนอกเขา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

   วิชัย เอกพลากร; แสงโสม เกิดคล้าย; วัชรี แก้วนอกเขา; ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาส; นฤมล ศิลารักษ์; สนธยา ถนอมสวย (2540)
   จากการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พบว่าไม่ต่างจากแรงงานก่อสร้างในพื้นที่อื่นเท่าใดนัก นั่นคือ สถานที่พักอาศัยแออัด สุขอนามัยไม่ดี การทำงานเสี่ยงต่ออันตราย และต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลเอง ...
  • การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย 

   มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; เนติ สุขสมบูรณ์; ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์; จอมขวัญ โยธาสมุทร; วิชัย เอกพลากร; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554-09)
  • การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย 

   วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; วิชัย เอกพลากร; รัชดา เกษมทรัพย์; หทัยชนก พรรคเจริญ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2554-06)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551-2 นี้ ดำเนินการโดย สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการผนวกการสำรวจ การบริโภคอาหารของประชาชนไทย ไว้ในการสำรวจสุขภาพฯ ...
  • การสำรวจความคิดเห็นแพทย์เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยใน เวชปฏิบัติและ หนทางในการเพิ่มพูนความรู้ 

   วราภรณ์ เอี้ยวสกุล; Waraporn Aiawsakul; ประนมพร โรจน์บวรวิทยา; สุรเกียรติ อาชานานุภาพ; วิชัย เอกพลากร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา เพื่อสำรวจความคิดเห็นด้านเวชปฏิบัติของแพทย์ในสาขาอายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรมและออร์โธปิดิกส์ เกี่ยวกับ 1) ปัญหาที่พบบ่อยแนวทางเวชปฏิบัติที่หลากหลาย 2) ภาวะอาการของโรค ...
  • การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552 

   วิชัย เอกพลากร; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; ศักดา พรึงลำภู (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2553)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551- 2552 นี้เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่อาศัยใน 20 จังหวัดทั่วประเทศและกทม. จำนวน 29,485 คน คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 93 โดยเป็น ตัวอย่างเด็กอายุ 1-14 ...
  • การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่ 

   วิชัย เอกพลากร (2540)
   กรณีตัวอย่างการศึกษาโดยการสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เครื่องมือคือการถามความคิดเห็นทางโทรศัพท์ชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร นับว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรภาครัฐและเอกชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจั ...
  • การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชน 

   ซำแก้ว หวานวารี; Sumkaew Wanvaree; วิชัย เอกพลากร; พักตร์วิมล ประเสริฐ; สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (ม.ป.พ., ม.ป.ป.)
   การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชนการศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสุขภาพทั้งใน และต่างประเทศ ผลการศึกษาพบข้อสรุป ดังนี้คือ 1.การบริการข้อมูล(supply) ในต่างประเทศมีหลายช่องทาง ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 : สุขภาพเด็ก 

   ลัดดา เหมาะสุวรรณ; วิชัย เอกพลากร; นิชรา เรืองดารกานนท์; ปราณี ชาญณรงค์; ภาสุรี แสงศุภวานิช; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; ศักดา พรึงลำภู; หทัยชนก พรรคเจริญ; สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2554)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เป็นการสำรวจที่ครอบคลุมถึงการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกายและการตรวจสารตัวอย่างด้วย ทำให้การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยได้ข้อมูลที่มีจุดแข็งคือ เป็นข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นข้อมู ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 : สุขภาพเด็ก 

   วิชัย เอกพลากร; ลัดดา เหมาะสุวรรณ; นิชรา เรืองดารกานนท์; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; หทัยชนก พรรคเจริญ; Wichai Aekplakorn; Ladda Mo-suwan; Nichara Ruangdaraganon; Warapone Satheannoppakao; Hataichanok Puckcharern (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเป็นโครงการสำรวจสถานะสุขภาพของประเทศที่สำคัญที่ช่วยเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทย การดำเนินการสำรวจครั้งที่ 5 นี้ มีประเด็นทางสุขภาพที่ครอบคลุมในการสำรวจครั้งนี้มีทั้งในเรื ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563 

   วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; หทัยชนก พรรคเจริญ; Hataichanok Puckcharern; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; Warapone Satheannoppakao (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเป็นการสำรวจระดับประเทศที่ช่วยเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทย การสำรวจครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ดำเนินงานภาคสนามในปี พ.ศ. 2562 - 2563 ประเด็นทางสุขภาพที่ครอบคลุมในการสำรวจมีทั้งในเ ...
   Tags:
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 

   วิชัย เอกพลากร; เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล; หทัยชนก พรรคเจริญ; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; กนิษฐา ไทยกล้า (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2553)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 นี้ ดำเนินการโดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 (Thai National Health Examination Survey, NHES V) 

   วิชัย เอกพลากร; วรรณี นิธิยานันท์; บัณฑิต ศรไพศาล; ปานเทพ คณานุรักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 

   วิชัย เอกพลากร; หทัยชนก พรรคเจริญ; กนิษฐา ไทยกล้า; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-11-01)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 นี้ ดำเนินการโดยแผนงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคต่างๆ ...