Now showing items 1-8 of 8

  • การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsi; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitool Loohsunthorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-04)
   หน่วยบริการปฐมภูมิถือเป็นสถานบริการหลักสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ดังนั้นการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่สถานบริการประเภทนี้จึงมีความสำคัญยิ่ง บทปริทัศน์นี้เป็นการนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ ...
  • การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsri; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitool Lohsoonthorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   รายงานการศึกษา การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ ศึกษาขอบเขต แนวทางการประเมินคุณภาพการดูแล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการดูแล คุณภาพของการดูแล ทั้งสถานการณ์ในประเทศไทยและสถานการณ์ในต่างประเทศ อุปสรรคของการดูแล ...
  • การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrungsi; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitoon Lohsuntorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ปัจจุบันมีหลักฐานเพิ่มขึ้นจากการศึกษาควบคุมแบบสุ่ม ที่แสดงว่าโปรแกรมการปรับพฤติกรรมแบบเข้มสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับพฤติกรรมนี้จะมีประโยชน์จริงในเวชปฏิบัติประจำ ...
  • การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsri; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitool Lohsoonthorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เนื้อหาประกอบด้วย หลักฐานทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ประสิทธิภาพของการปรับวิถีชีวิตต่อการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความคุ้มค่าของการปรับวิถีชีวิตต่อการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ...
  • การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย 

   วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

   สุวัฒน์ โคตรสมบัติ; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Suwat Kotsombutt; Vitool Lohsoonthorn; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsi; สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์; Somrat Lertmaharit; สิตมนัส สุวรรณฉาย; Sitamanus Suwanashine; กนกพรรณ กรรณสูต; Kanokpan Kanasoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
   ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โรคเบาหวานมีแนวโน้มในการเป็นปัญหาสำคัญขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย ปัจจุบันมีผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศระบุอย่างชัดเจนว่า มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงสูงลงได้ร้อยละ ...
  • ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองในประเทศไทย 

   วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitool Lohsoonthorn; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาระบาดวิทยาของโรคเบาหวานเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเจ็บป่วย (Morbidity rate) และอัตราตาย (Mortality rate) ของโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ทําให้ทราบถึงขนาดของโรคเบาหวานในประเทศไทยว่ามีมากน้อยเพียงใด ...
  • วิทยาการระบาดของโรคเบาหวานในประเทศไทย 

   วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)