Now showing items 1-5 of 5

  • การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี; Wiroj Jiamjarasrangsi; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitool Loohsunthorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-04)
  • การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrungsi; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitoon Lohsuntorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ปัจจุบันมีหลักฐานเพิ่มขึ้นจากการศึกษาควบคุมแบบสุ่ม ที่แสดงว่าโปรแกรมการปรับพฤติกรรมแบบเข้มสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับพฤติกรรมนี้จะมีประโยชน์จริงในเวชปฏิบัติประจำ ...
  • การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย 

   วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-26)
  • ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

   สุวัฒน์ โคตรสมบัติ; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Suwat Kotsombutt; Vitool Lohsoonthorn; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsi; สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์; Somrat Lertmaharit; สิตมนัส สุวรรณฉาย; Sitamanus Suwanashine; กนกพรรณ กรรณสูต; Kanokpan Kanasoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
   ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา โรคเบาหวานมีแนวโน้มในการเป็นปัญหาสำคัญขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย ปัจจุบันมีผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศระบุอย่างชัดเจนว่า มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงสู ...
  • วิทยาการระบาดของโรคเบาหวานในประเทศไทย 

   วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)