Now showing items 1-5 of 5

  • การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; วิทยา ชาติบัญชาชัย; อนุชา เศรษฐเสถียร; จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์; นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์; พัฒนาวิไล อินใหม; ประไพร อุตมา (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12)
  • การศึกษาเปรียบเทียบ การสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น 

   วิทยา ชาติบัญชาชัย; Witaya Chadbanchachai; สุรชัย สราญฤทธิชัย; สุนันทา ศิริวัฒน์; จิราวดี ชุมศรี; ศิริกุล กุลเลียบ; Surachai Saranrittichai; Sunanta Sriwiwat; Jirawadee Chumsri; Sirikul Kulleub (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   The Comparative Study for Quality of Trauma Treatment Before and After the Revision of Trauma Audit, Khon Kaen HospitalsDuring 1994 – 1995, the preventable death rate of the Khon-Kaen Hospital dropped from 3.2% to 2.7%. ...
  • คู่มือการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ สำหรับผู้ปกครองเด็ก 

   ศิริกุล กุลเลียบ; นิตยาภรณ์ สีหาบัว; อภิชาติ ก้องเสียง; ภัคจิรา เขื่อนโยธา; ขวัญนาค กุลเลียบ; จริญาภรณ์ วงษ์สีเทพ; อภิญญา มานิล (โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังเครือข่ายแผนสอจร สำนักงานสอจร. โรงพยาบาลขอนแก่น, 2558-07)
   คู่มือการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ สำหรับผู้ปกครอง สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปกครอง ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมหนูน้อยปลอดภัยจากการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ...
  • คู่มือส่งเสริมการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 

   ศิริกุล กุลเลียบ; นิตยาภรณ์ สีหาบัว; อภิชาติ ก้องเสียง; ภัคจิรา เขื่อนโยธา; ขวัญนาค กุลเลียบ; อภิญญา มานิล; จริญาภรณ์ วงษ์สีเทพ (โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังเครือข่ายแผนสอจร สำนักงานสอจร. โรงพยาบาลขอนแก่น, 2558-07)
   คู่มือส่งเสริมการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมหนูน้อยปลอดภัยจากการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ...
  • เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ : กรณีศึกษาของประเทศไทย 

   วิทยา ชาติบัญชาชัย; Wittaya Chadbunchachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับโลก ทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนในเด็กเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญของเด็ก สูงเป็นอันดับสองรองมาจากการจมน้ำ ซึ่งในประเทศไทยปี พ.ศ. 2553-2556 มีเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ...