Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา 

   วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; กัมปนาท รติวัฒน์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553-07)
   จากวิวัฒนาการการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจวบถึงปัจจุบัน หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลนั้นมีอยู่หลายหน่วยงานที่สำคัญ อาทิ แขวงการทางและสำนักงานบำรุงทางสังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตำรวจท้องที่สังกัดสำนักง ...
  • ข้อมูลและการแสดงผลจากข้อมูลอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในประเทศไทย 

   วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; Wiwat Sutiwipakorn; ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล (ม.ป.พ., 2542)
   ข้อมูลและการแสดงผลจากข้อมูลอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในประเทศไทยเอกสารผนวกรายงาน โครงการวิจัยการสร้างดัชนีวัดระดับความปลอดภัยบนท้องถนน (Development of a Road Safety-ROSA-Index) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลและแสดงผลจากข้อมูลอุบ ...