Now showing items 1-20 of 228

  • 12 นวัตกรรมการแพทย์: 12 ผลงานวิจัยไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพกายและจิตที่มีเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับสุขภาพเช่นกัน นี่คือจุดเริ ...
  • FAQ การบริหารโครงการวิจัย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01-28)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในรูปแบบออนไลน์)
  • Health Systems Research Institute Act B.E. 2535 (A.D. 1992) 

   Health Systems Research Institute; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (Health Systems Research Institute, 1992-04-09)
  • Health Systems Research Institute Thailand 2008-2010 

   Health Systems Research Institute (Health System Research Institute, 2008)
  • Hospital Accreditation : สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2539)
   ปัจจุบันหลายหน่วยงานตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นเรื่องจำเป็น ปัญหาก็คือระบบและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร ...
  • HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 : วิจัยเฉพาะกิจ หยุด COVID-19 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   HSRI FORUM “พื้นที่แบ่งปันความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” ฉบับพิเศษนี้ เป็นฉบับรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในช่วงต้น ที่ดำเนินมาตั้งแต่ราวเดือนมีนาคม 2563 ...
  • HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-04)
   ระบบบริการสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริการและความต้องการบริการสุขภาพที่มีความเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เป็นประเด็นท้าทาย การวิจัยและพัฒนาข้อเสนอทา ...
  • กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่ 1 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์นี้ นำเสนอเรื่องสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิอันเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพ และเป็นบริการที่อยู่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  • กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่ 2 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   จดหมายข่าวฉบับเดือนเมษายนนี้ ส่งถึงผู้อ่านในช่วงเดือนที่มีวันสำคัญมากมาย โดยเฉพาะวันผู้สูงอายุ วันที่ย้ำให้ลูกหลานทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของผู้สูงอายุที่เป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว จากการคาดการณ์พบว่า ...
  • กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่ 3 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   กังหันลม ฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ นำเสนอหลากหลายมุมมองและวิถีปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือเกิดประกายแสงสว่างน้อยๆ นำทางให้พบกับความสุขและเห็นคุณค่าของการงานตรงหน้าที่ต้องทำทุกวัน ผ่านการบอกเล่าของผู้คนแวดวงสาธารณสุข ...
  • การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2537)
   การศึกษานี้เป็น Documentary's Study จัดทำขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2536 ซึ่งผลการพิจารณาของ ครม. ...
  • การควบคุม ป้องกันวัณโรค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
   การป้องกันวัณโรคที่ดีที่สุดคือ การตรวจหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้เร็วที่สุด การให้วัคซีนบีซีจีแก่เด็กทารกแรกเกิด ไม่สามารถป้องกันเด็กจากวัณโรคได้อย่างเด็ดขาด และควรป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวี เพราะจะทำให้มีโอกาสป่วย ...
  • การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในสองทศวรรษหน้า 

   สถาบันพระบรมราชชนก; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในสองทศวรรษหน้านำเสนอผลการศึกษาการคาดการณ์แนวโน้มระบบสาธารณสุข วิสัยทัศน์ และกลยุทธการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ตลอดจนการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ ...
  • การจัดการงานวิจัยโดยภาคประชาชน 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
  • การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม; Health Systems Research Institute; Mahidol University. Institute of Population and Research (อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546)
   การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 เพื่อให้มีข้อมูลแสดงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั้งหมด โครงสร้างอายุและเพศ ทั้งในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใช้เป็นตัวห ...
  • การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในสิงคโปร์ 

   Health Systems Research Institute; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ภาระค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2541 ดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยมาตรการจำกัดการใช้บริการ เช่น จำกัดการใช้ยาเฉพาะในบัญชียาหลัก ...
  • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-11)
   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 : สุขภาพคนข้ามชาติ ความจริงกับสิ่งที่รับรู้ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพศึกษากรณีโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำบ้านกุดแคน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

   สรัญญา วันจรารัตต์; Saranya Wanjararat; เพิ่มพูน นาถมทอง; Phoemphun Nathomthong; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   โครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ไปสูการเกษตรเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health ...