Now showing items 1-8 of 8

  • ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Wirot Na Ranong; อัญชนา ณ ระนอง; Anchana Na Ranong; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Development Research Institute Foundation (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2550)
   วัตถุประสงค์หลักของรายงานนี้คือ พยายามวิเคราะห์ถึงแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โดยพยายามลงไปถึงด้านปรัชญา แนวคิด การตีความและข้อจำกัดของดัชนีเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีที่ม ...
  • ประเมินผลกระทบชุดโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์; Somkiat Tangkitwanich; ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร; ธราธร รัตนนฤมิตศร; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Develoment Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   เอกสารชุดนี้เป็นการประเมินชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้แก่ ชุดโครงการปฏิรูประบบสุขภาพ ชุดโครงการส่งเสริมการวิจัยระดับพื้นที่ ชุดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสร้า ...
  • ประเมินผลงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์; Somkiat Tangkitwanich; ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร; ธราธร รัตนนฤมิตศร; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Develoment Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   รายงานการศึกษานี้เป็นการประเมินผลงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกอบด้วย การประเมินผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานของสวรส. การประเมินการดำเนินงานตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด การบริหารจัดการและจุดอ่อนจุดแข็งของสวรส. ...
  • ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน 

   อัญชนา ณ ระนอง; Anchana Na Ranong; วิโรจน์ ณ ระนอง; Wirot Na Ranong; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Development Research Institute Foundation (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษานี้เป็นการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน และการลดความยากจน โดยการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความยากจน ได้ใช้วิธีวัดความยากจนของครัวเรือนไทยตา ...
  • หลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

   อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552-05-12)
  • เป้าหมายและแนวทางในการจัดทำระบบบริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Develoment Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   บริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ (information infrastructure) เป็นบริการที่ประชาชนพึงได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานทางส ...
  • แนวทางการศึกษาหลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Development Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-10)
   การศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลจากกรณีศึกษาในประเทศไทย 6 กรณีเพื่อศึกษาถึงหลักการการกำหนดค่าชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยให้ค่าชดเชยที่ศาลกำหนดขึ้นสะท้อนความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและความเสียหายทางสุขภาพข ...
  • แนวทางและทางเลือกในการสร้างตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (Benefit Incidence Analysis) จากเงินอุดหนุนของภาครัฐในโครงการหลักประกันสุขภาพ 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Wirot Na Ranong; อัญชนา ณ ระนอง; อรรถกฤต เล็กศิวิไล; Anchana Na Ranong; Anthakrit Leksiwilai; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Development Research Institute Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวัดผลประโยชนที่ประชาชนกลุ่มต่างๆ (เช่น ตามเศรษฐานะต่างๆ) ได้รับจากโครงการของภาครัฐ (benefit incidence) เป็นเครื่องมือหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์การคลัง (Public Finance หรือในปัจจุบันมักเรียกว่าเศรษฐศาสตร์ภาครัฐหรือ Economics ...