Now showing items 1-1 of 1

    • ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 

      วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangchroensathien; สุกัลยา คงสวัสดิ์; สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา; ประภาพรรณ คำคม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
      ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และประมาณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมศูนย์บริการ สาธารณสุขทุกแห่งในกรุงเทพมหานครจำนวน 60 แห่ง สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลทางก ...