Now showing items 1-2 of 2

  • ภาวะโลกร้อนกับโรคมาลาเรีย 

   สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ; เสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ; สมชัย บวรกิตติ; Supatra Thongrungkiat; Setthawut Keawviset; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกในช่วงศตวรรษที่ผ่านไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 0.74-0.18 องศาเซลเซียส (1.33-0.32 องศาฟาเรนไฮด์) ในขณะที่อุบติการณ์ของภัยธรรมชาติและโรคระบาดก็เพิ่มขึ้น มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อปัญหาโ ...
  • แพร่ทางอากาศกับแพร่ทางละอองน้ำในอากาศ 

   สมชัย บวรกิตติ; สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ; Somchai Bovornkitti; Supatra Thongrungkiat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)