Now showing items 1-12 of 12

  • การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้ 

   วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; ประณีต ส่งวัฒนา; เนตรนภา คู่พันธวี; ลัพณา กิจรุ่งโรจน์; เนตรนภา พรมหมเทพ; วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์; ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2556-11)
   ประเทศไทยต้องประสบภัยพิบัติที่มีความรุนแรงมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบสาธารณสุขที่มีหน้าที่ต้องดูแลสุขภาพของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในวงกว้าง การวางระบบการจัดการภัยพิบัติที่ดีจึงจำเป็นอย่างยิ่งในกา ...
  • การจัดระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   อมร รอดคล้าย; Amorn Rodklai; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwankit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   เหตุการณ์ก่อการร้าย 4 มกราคม 2547 โดยเริ่มจากการปล้นปืนค่ายทหารในจังหวัดนราธิวาส เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรง เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา ความรุนแรงย ...
  • การติดตามผู้ปกครองของเด็กในโครงการวิจัยระยะยาว อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

   สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; ผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล; Pongpan Thanormsrimongkol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การติดตามระยะยาวเพื่อศึกษาอุบัติการการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระดับโรงพยาบาลชุมชนยังเป็นเรื่องที่ใหม่และเท่าที่ทราบไม่เคยมีการศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรในการทำงานมากและใช้เวลาที่ยาวนาน ...
  • การพัฒนาติดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสุขภาพภาคใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ธาดา ยิบอินซอย; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; ประเวศ หมีดเส็น; ปวริศร์ อินยัญญะ; มณฏรี ศิริชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • การพัฒนาระบบความปลอดภัยของสถานพยาบาล 

   สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   จากข้อมูลการศึกษาผลกระทบต่อการจัดบริการสุขภาพ และผลกระทบต่อบุคลากร พบว่ามีความพยามยามแก้ปัญหาด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการลดบริการเชิงรุกนอกสถานพยาบาลทั้งการเยี่ยมบ้าน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ตลอดจนการปรับเปลี ...
  • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้ 

   สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; อมร รอดคล้าย; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; เมตตา กูนิง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-10)
   วิกฤตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 เป็นภาวะวิกฤติที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับอย่างรุนแรง ผลกระทบเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ...
  • การพัฒนารูปแบบการบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระดับปฐมภูมิในสังคมปกติวิถีใหม่: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข 

   ศิริอร สินธุ; Siriorn Sindhu; รวมพร คงกำเนิด; Roumporn Konggumnerd; นัยนา หนูนิล; Naiyana Noonin; กฤตพัทธ์ ฝึกฝน; Krittapat Fukfon; นิชดา สารถวัลย์แพศย์; Nichada Santwanpas; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; Patoomthip Adunwatanasiri; กุลระวี วิวัฒนชีวิน; Kulrawee Wiwattanacheewin; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; สกานต์ บุนนาค; Sakarn Bunnag; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Lapbenjakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-10)
   การพัฒนารูปแบบการบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระดับปฐมภูมิในสังคมปกติวิถีใหม่ ถือเป็นความท้าทายของประเทศเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงอายุสุดขีด (Hyper-aged society) ในอีก 9 ปีข้างหน้า การออกแบบนวัตกรรมการบริบาลและการรักษ ...
  • การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   อรสา กนกวงศ์; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-07)
   การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ เป็นประมวลข้อค้นพบจากโครงการวิจัยย่อยในชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 เรื่อง คือ 1) การสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบสุขภาพ ...
  • ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต 

   สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; เมตตา กูนิง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • วิกฤตของระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; Pongthep Sutheravut; อมร รอดคล้าย; Amorn Rodklai; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwannakit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   วิกฤตความรุนแรงของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะอย่างรุนแรงทั้งทายกาย จิต/สังคม และจิตวิญญาณ การรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเริ่มเดือนมีนาคม 2547 ถึงมีนาคม 2550 โดยใช้การสอบถามและการสัมภาษณ์ ...
  • ศูนย์แพทย์ชุมชน: การให้บริการแบบเวชปฏิบัติครอบครัว 

   ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ; ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; รวินันท์ ศิริกนกวิไล (2538)
   บทความนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการให้บริการสาธารณสุขที่เน้นความสัมพันธ์กับชุมชน การบริการอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนถึงการบริหารจัดการด้านระบบข้อมูล การเงิน และการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งรูปแบบการให้บริการลักษณะ ...