Now showing items 1-20 of 39

  • 30 ปี ที่ผ่านมา : งานวิจัยเพื่อสุขภาพคนไทย 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดา 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • Reinventing the Business of Government: an interview with change catalyst David Osborne 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (2537)
   บทความนี้ สรุปบทความจาก Harvard Business Review May-June 1994 : 133-143 กรปรับเปลี่ยนหน่วยงานของรัฐซึ่งไร้ประสิทธิภาพไปสู่องค์กรซึ่งไม่หยุดนิ่งและตอบสนองต่อลูกค้าเป็นงานที่ท้าทายรัฐบาลกลางอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหาที่ยิ่ง ...
  • การจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; ดวงสมร บุญผดุง; อารยา ทองผิว; สมเกียรติ โพธิสัตย์; วัลลา ตันตโยทัย (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2553-02)
   โครงการ “การจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง” เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดและบูรณาการทำงานของเครือข่าย 2 เครือข่ายซึ่งมีการดำเนินการอยู่แล้ว คือเครือข่ายเวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิกเพื่อการพัฒนาการดูแลโรคเบาหวาน ...
  • การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2539)
   การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเหมาะสม จำเป็นต้องตั้งคำถามว่า เทคโนโลยีที่จะใช้นั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดูแลผู้ป่วย ต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและสังคม ผลดีที่เพิ่มขึ้นนั้นคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ...
  • การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • การปฏิรูประบบสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา : บทเรียนสำหรับประเทศไทย 

   ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์; Supachai Kunaratanapruk; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (2537)
   บทความนี้เป็นการนำเสนอบทวิเคราะห์นโยบายการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา โดยผู้วิเคราะห์ทั้ง 2 ท่าน ได้เสนอข้อคิดเห็นทางวิชาการในเชิงบทเรียนสำหรับประเทศไทย อย่างรอบด้านและน่าสนใจ
  • การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้สู่การพัฒนาบริการปฐมภูมิ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
  • ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลรัฐ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
  • ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; อดิศวร์ หลายชูไทย; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปความรู้เบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต้นทุน ซึ่งนำแนวคิดทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการบัญชีมาอธิบายควบคู่กันไป เพื่อลดความสับสนแก่ผู้ศึกษา
  • คุณภาพของระบบสุขภาพ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหกเล่มของเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 3 เรื่อง ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาชาติไทย ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2543 ความพยายามของผู้เขียนในการรวบรวมและเรียบเร ...
  • คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (2539)
   การสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาล งานวิจัยนี้ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 9 แห่งในกรุงเทพฯ ...
  • คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลทั่วไป 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาต้นทุนของโรงพยาบาลได้มีโอกาสที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่มาวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ระดับหนึ่ง และทราบข้อจำกัดว่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; งามจิตต์ จันทรสาธิต; วรรณี พิริยะจิตรา; วรัญญา โพธินฤมิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   Cost per Service of 9 General and Regional Hospitals Estimated by Cost-accounting Technique (1996-1997)The purpose of this study was to estimate cost per care of 9 of the general and regional hospitals to be beneficial for ...
  • นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

   วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์; Vithoon Eungprabhanth; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; Nuan-Anan Tantigate (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   เอกสารชุดนี้รวบรวมแนวคิดเรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ มานำเสนอเพื่อให้เห็นทางออกใหม่ๆ ในเรื่องสุขภาพ เริ่มต้นด้วยการทบทวนความเป็นมาของแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในตอนที่ 1 การทบทวนกฎหมายที่เก ...
  • นโยบายสุขภาพใหม่ของโลกศตวรรษที่ 21 : มุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Lukana Termsirikulchai; สุชาดา ตั้งทางธรรม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุพา วงศ์ไชย; Anuwat Supachutikul; Penchan Pradubmook; Yupa Wongchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ประสานพลัง HA SHA และ R2R เพิ่มคุณค่างานประจำ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
  • ประสานพลัง HA SHA และ R2R เพิ่มคุณค่างานประจำ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ประสานพลัง HA SHA และ R2R เพิ่มคุณค่างานประจำ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 10-11.00 น. ณ Royal jubilee อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี