Now showing items 1-20 of 36

  • Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดา 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • Reinventing the Business of Government: an interview with change catalyst David Osborne 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (2537)
   บทความนี้ สรุปบทความจาก Harvard Business Review May-June 1994 : 133-143 กรปรับเปลี่ยนหน่วยงานของรัฐซึ่งไร้ประสิทธิภาพไปสู่องค์กรซึ่งไม่หยุดนิ่งและตอบสนองต่อลูกค้าเป็นงานที่ท้าทายรัฐบาลกลางอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหาที่ยิ่ง ...
  • การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2539)
   การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเหมาะสม จำเป็นต้องตั้งคำถามว่า เทคโนโลยีที่จะใช้นั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดูแลผู้ป่วย ต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและสังคม ผลดีที่เพิ่มขึ้นนั้นคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ...
  • การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • การบริหารระบบ (System administration) 

   วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; ชูชัย ศรชำนิ; เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ; วิโรจน์ ณ ระนอง; ศรชัย เตรียมวรกุล; เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...
  • การปฏิรูประบบสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา : บทเรียนสำหรับประเทศไทย 

   ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์; Supachai Kunaratanapruk; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (2537)
   บทความนี้เป็นการนำเสนอบทวิเคราะห์นโยบายการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา โดยผู้วิเคราะห์ทั้ง 2 ท่าน ได้เสนอข้อคิดเห็นทางวิชาการในเชิงบทเรียนสำหรับประเทศไทย อย่างรอบด้านและน่าสนใจ
  • ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลรัฐ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
  • ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; อดิศวร์ หลายชูไทย; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปความรู้เบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต้นทุน ซึ่งนำแนวคิดทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการบัญชีมาอธิบายควบคู่กันไป เพื่อลดความสับสนแก่ผู้ศึกษา
  • คุณภาพของระบบสุขภาพ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (2539)
   การสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาล งานวิจัยนี้ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 9 แห่งในกรุงเทพฯ ...
  • คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลทั่วไป 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาต้นทุนของโรงพยาบาลได้มีโอกาสที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่มาวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ระดับหนึ่ง และทราบข้อจำกัดว่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; งามจิตต์ จันทรสาธิต; วรรณี พิริยะจิตรา; วรัญญา โพธินฤมิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   Cost per Service of 9 General and Regional Hospitals Estimated by Cost-accounting Technique (1996-1997)The purpose of this study was to estimate cost per care of 9 of the general and regional hospitals to be beneficial for ...
  • นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

   วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์; Vithoon Eungprabhanth; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; Nuan-Anan Tantigate (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   เอกสารชุดนี้รวบรวมแนวคิดเรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ มานำเสนอเพื่อให้เห็นทางออกใหม่ๆ ในเรื่องสุขภาพ เริ่มต้นด้วยการทบทวนความเป็นมาของแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในตอนที่ 1 การทบทวนกฎหมายที่เก ...
  • นโยบายสุขภาพใหม่ของโลกศตวรรษที่ 21 : มุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Lukana Termsirikulchai; สุชาดา ตั้งทางธรรม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุพา วงศ์ไชย; Anuwat Supachutikul; การประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน (2541 : ) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ประสานพลัง HA SHA และ R2R เพิ่มคุณค่างานประจำ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2554-07)
  • พัฒนาคุณภาพบริการ มีอะไรใหม่ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2551-12-04)
   ผู้รายงานไปรับรู้ว่าผรั่งกำลังคิดอะไรกันในเรื่องคุณภาพ จึงนำมาเล่าสู่กันฟัง ทำให้เห็นความสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ มาทดลอง ความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะพัฒนาคุณภาพของตนเอง และความสอดคล้องของแนวคิดของศ ...
  • ยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคบริการทางการแพทย์ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (2551-12-04)
   บทความนี้ ปรับปรุงจากเอกสารวิชาการที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณศุข เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2538 ซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม
  • ระบบประกันสุขภาพ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2551-12-04)
   การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กำลังเป็นกระแสใหญ่ทั่วโลก การประกันสุขภาพเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งของระบบบริการ บทความนี้ผู้เขียนได้ทบทวนเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพในระดับสากลและในประเทศไทย สรุปปัญหาและทางออกไว้ด้วย