Now showing items 1-12 of 12

  • R2R clinic: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยใน R2R 

   เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยใน R2R วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • R2R สานสุขการเรียนรู้ในงานประจำ 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; อัครินทร์ นิมมานนิตย์; กุลธร กิติพูลวงษ์วนิช (โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยาหิดล, 2554-07)
   หนังสือ “R2R สานสุขการเรียนรู้ในงานประจำ” จัดทำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนขบวนการและเครือข่าย R2R ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงของผู้ที่ได้สัมผัสกิจกรรม R2R จากหลากหลายบทบาทหลากหลายมิติ การทำความเข้าใจ R2R ...
  • Study Designs 

   เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; Cherdchai Nopmaneejumruslers (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : R2R Clinic รับปรึกษาโครงร่างการวิจัยแบบจำกัดจำนวน วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง ...
  • การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจวินิจฉัยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด้วยการทดสอบการนอนหลับแบบละเอียด Polysomnography (PSG) ในประเทศไทย 

   เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; Cherdchai Nopmaneejumruslers (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-09)
   โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea : OSA) เป็นโรคที่พบได้บ่อย สำหรับประเทศไทยมีผลการศึกษา พบว่า มีความชุกของ OSA ร้อยละ 15.4 ในผู้ชาย และร้อยละ 6.3 ในผู้หญิง โรค OSA เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเ ...
  • การวิจัย งานประจำสู่งานวิจัย จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; กุลธร เทพมงคล; สรินยา งามทิพย์วัฒนา; ลดาทิพย์ สุวรรณ; Akarin Nimmannit; Cherdchai Nopmaneejumruslers; Kullathorn Thephamongkhol; Sarinya Ngarmtipvatana; Ladathip Suwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
  • การสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ (Routine to Research: R2R) สวรส 

   เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2552-12-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเรื่อง “เคล็ดลับสำหรับคุณอำนวย R2R” ครั้งที่ 1/2552 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปิติมหาการุญ 2000 ...
  • ลักษณะสำคัญของการวิจัย R2R และ 10 ไม่ R2R 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์; Akarin Nimmannit; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; Cherdchai Nopmaneejumruslers; กุลธร เทพมงคล; Kullathorn Thephamongkhol; สรินยา งามทิพย์วัฒนา; Sarinya Ngarmtipvatana; ลดาทิพย์ สุวรรณ; Ladathip Suwan; รวีวรรณ กิติพูลวงษ์วนิช; Raweewan Kitipoonwongvanich (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
  • เคล็ดไม่ลับ R2R : บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; กุลธร เทพมงคล; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (แผนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยในรูปแบบงานวิจัยจากงานประจำสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-07)
   หนังสือเคล็ดไม่ลับ R2R เล่มนี้เขียนแนวเรื่องเล่า เพื่อสื่อสาระที่เป็นความรู้ฝังลึกในการริเริ่ม การก่อตัว การจัดการ และการดำเนินการขบวนการงานประจำสู่งานวิจัยที่ศิริราช ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
  • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย : ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-07)
   จุดเริ่มต้นของ R2R คือความปราถนาที่จะช่วยผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น หรือเริ่มจากใจที่มุ่งทำเพื่อผู้อื่นนั่นเอง จิตที่มุ่งทำเพื่อผู้อื่นเป็นจิตที่มีพลัง และเมื่อลงมือปฏิบัติ ณ จุดเล็กๆ ที่หน้างานประจำอย่างมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ...
  • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย เล่ม 2 ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-06)
   ขบวนการ R2R ประเทศไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ INN (Individual, Node, Network) เป็นกลไกขับเคลื่อน และใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Interactive Learning Through ...
  • เชื่อมพลังเครือข่าย INN R2R: Link, Share, Learn 

   เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่องเชื่อมพลังเครือข่าย INN R2R: Link, Share, Learn วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-09.15 น. ณ Jupiter4-13 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • โครงการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ แนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย2552 

   สุรจิต สุนทรธรรม; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553)