Now showing items 1-7 of 7

  • Drug Price and Access 

   เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข; Petcharat Pongcharoensuk (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  • การกำหนดราคาเบิกจ่ายของยาและผลกระทบต่องบประมาณโรงพยาบาลภาครัฐในปีงบประมาณ 2553 

   เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข; อังคณา แสงนภากาศ; อรลักษณ์ พัฒนาประทีป; Petcharat Pongcharoensuk; Angkana Saengnapakas; Oraluck Pattanaprateep (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   ค่าใช้จ่ายสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การกำหนดราคาอ้างอิง (หรือเพดานเบิกจ่าย) ของยาเป็นกลไกที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอราคาอ้างอิงของยาที่มี ...
  • การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สุพล ลิมวัฒนานนท์; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา; สมชาย สุริยไกร; นุศราพร เกษสมบูรณ์; ชะอรสิน สุขศรีวงศ์; เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข; ศิริพา อุดมอักษร; สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; นพคุณ ธรรมธัชอารี; อัญชลี จิตรักนที; อรลักษณ์ พัฒนาประทีป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-08)
   รายงานฉบับนี้ นำเสนอลักษณะการควบคุมราคายาของหน่วยงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว และวิเคราะห์ประสบการณ์การควบคุมราคายาในประเทศไทยที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการควบคุมราคายาในอนาคต ข้อเสนอส่วนหนึ่งได ...
  • การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย 

   เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข; ฉันทนา ผดุงทศ; พรพิศ ศิลขวุธท์; Petcharat Pongcharoensuk; Chantana Padungtod; Pornpit Silkavute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2547 ทำให้รัฐบาลต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อแก้ไขและควบคุมไข้หวัดนก และ/หรือไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น ...
  • การสังเคราะห์วิสัยทัศน์ของประชาคมเภสัชกรสำหรับการปฏิรูประบบสาธารณสุขภาพ 

   คทา บัณฑิตานุกูล; Katha Bunditanukul; เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข; พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร; รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; สุนทรี วัชรดำรงกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การสังเคราะห์วิสัยทัศน์ของประชาคมเภสัชกรสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดของประชาคมเภสัชกรเครือข่ายหลักและสังเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์ของระบบสุขภาพแห่งชาติที่ต้องการเพื่อสังเคราะห์ให้เห็นบทบาทของเภสัชกรในมิติใหม่ ...
  • ประเมินการใช้ยาก่อนและหลังการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการข้าราชการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร 

   เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข; อรลักษณ์ พัฒนาประทีป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-09-29)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแนวโน้มการใช้ยาในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ก่อนและหลังการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการข้าราชการ (เริ่มปีงบประมาณ 2550) โดยเก็บข้อมูลจากใบสั่งยาผู้ป่วยนอกจากฐานข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ในปีงบประมาณ ...
  • ระบบราคาอ้างอิงของยาในประเทศไทย 

   เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข; อังคณา แสงนภากาศ; อรลักษณ์ พัฒนาประทีป; นพคุณ ธรรมธัชอารี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2556)
   ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าร้อยละสิบในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีโรงพยาบาลเป็นแหล่งกระจายหลักของระบบการบริการด้านสุขภาพด้านยา คิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 70 ของตลาดยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศ บริบทของระบบประก ...