Now showing items 1-2 of 2

  • กลไกกลางสารสนเทศทางการเงินการคลัง 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; ไอลดา สุขนาค; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; ถาวร สกุลพาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

   พุดตาน พันธุเณร; ไอลดา สุขนาค (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01)
   งานวิจัยครั้งนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อบ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง ในกรณีของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และเพื่อประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ป ...