Now showing items 1-1 of 1

    • วิทยาการระบาดของโรคเบาหวานในอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

      อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์; Adisorn Watanawongsingh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      ภูมิหลังและเหตุผล เพื่อศึกษาข้อมูลด้านระบาดวิทยาของเบาหวานในอำเภอพนมไพร และประเมินปัจจัยเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวิธีศึกษา การศึกษาเชิงพรรณนาโดยการทบทวนข้อมูลเวชระเบียนของคลินิกเบาหวาน ...