Now showing items 1-3 of 3

  • การพัฒนารูปแบบการป้องกันการป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

   นงลักษณ์ เทศนา; จมาภรณ์ ใจภักดี; บุญทนากร พรหมภักดี; กนกพร พินิจลึก; Nongluck Tesana; Jamabhorn Jaipakdee; Boontanakorn Prompukdee; Kanokporn Pinijluek (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development; R&D) เพื่อพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบเข้มข้นในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ...
  • การพัฒนารูปแบบการป้องกันการป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

   นงลักษณ์ เทศนา; Nongluck Tesana; จมาภรณ์ ใจภักดี; Jamabhorn Jaipakdee; บุญทนากร พรหมภักดี; Boontanakorn Prompukdee; กนกพร พินิจลึก; Kanokporn Pinijluek (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   การวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development; R&D) เพื่อพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ใช้หลักการเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) กระตุ้นเตือนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ...
  • การพัฒนารูปแบบการป้องกันการป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

   นงลักษณ์ เทศนา; Nongluck Tesana; จมาภรณ์ ใจภักดี; Jamabhorn Jaipakdee; บุญทนากร พรหมภักดี; Boontanakorn Prompukdee; กนกพร พินิจลึก; Kanokporn Pinijluek (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-03)
   การศึกษานี้เป็นการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจัดกิจกรรม 7 ครั้ง เวลา 16 สัปดาห์ โดยทีมพี่เลี้ยงและบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ...