Now showing items 1-5 of 5

  • การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิบัตรทอง : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ 

   กิตตินันท์ อนรรฆมณี; ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ; ถาวร สกุลพาณิชย์; Kittinan Anakamanee; Taweekiat Boonyapaisarncharoen; Thaworn Sakulpanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิบัตรทอง : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาการดำเนินงานของโครงการเทียบกับแผนที่วางไว้ 2) ศึกษาประสิทธิผลของโครงการ เทียบกับวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้ ...
  • ค่าใช้จ่ายงานวิจัยสุขภาพ กรณีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   กิตตินันท์ อนรรฆมณี; Kittinan Anakamanee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแหล่งเงินวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2. ศึกษาวิธีการจัดสรรเงินของสวรส. และ 3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดจากเงินสนับสนุนการวิจัยของสวรส. การศึกษาทำโดยรวบรวมข้อมูลจากเอ ...
  • ประสานอย่างไรได้ใจแหล่งทุน 

   กิตตินันท์ อนรรฆมณี; Kittinan Anakamanee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), 2560-02-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  • ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขชุมชน จังหวัดแพร่ 

   กิตตินันท์ อนรรฆมณี; Kittinan Anakamanee; ปรีดา ดีสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายให้จัดตั้งครบทุกหมู่บ้านในปี พ.ศ.2537 การศึกษาครั้งนี้มุ่งที่จะประเมินประ ...
  • เสริมพลัง สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนองค์กรด้วย R2R 

   กิตตินันท์ อนรรฆมณี; Kittinan Anakamanee (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมพลัง สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนองค์กรด้วย R2R วันที่ 16 กรกฎาคม ...