Now showing items 1-5 of 5

  • Knowledge translation “Peripheral arterial disease” 

   Kittipan Rerkasem; กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การศึกษาปัจจัยเสี่ยงช่วงตั้งครรภ์และช่วงขวบปีแรก กับการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมและโรคหลอดเลือด เมื่ออายุ 30 ปี 

   กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม; Kittipan Rerkasem; ปิยะมิตร ศรีธรา; Piyamitr Sritara; อัมพิกา มังคละพฤกษ์; Ampica Mangklabruks; ศักดา พรึงลำภู; Sakda Pruenglampoo; อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม; Amaraporn Rerkasem; กรองพร องค์ประเสริฐ; Krongporn Ongprasert; สุชยา ลือวรรณ; Suchaya Luewan; กนกวรรณ กุลประชากานต์; Kanokwan Kulprachakarn; วสันต์ ภาคลักษณ์; Wason Parklak; ศศิณัฏฐ์ พงษ์ธรรม; Sasinat Pongtam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุตรที่มีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกับกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดรมของบุตรที่ได้ศึกษาน้ำหนักแรกเกิดเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ยังทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่า ...
  • ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

   จักรกฤษณ์ วังราษฎร์; Jukkrit Wungrath; กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม; Kittipan Rerkasem; สุวินัย แสงโย; Suwinai Saengyo; ศศิณัฏฐ์ พงษ์ธรรม; Sasinat Pongtam; นิภาภรณ์ ปิ่นมาศ; Nipaporn Pinmars (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   ภาวะทุพโภชนาการจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโรคร่วมและอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศ ...
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีในผู้ป่วยที่มีเส้นฟอกไต (ปีที่ 3) 

   กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม; Kittipan Rerkasem; ดิเรก บรรณจักร์; Derek Bunnachak; ศุภโชค มาศปกรณ์; Supachok Maspakorn; เติมพงศ์ เรียนแพง; Termpong Reanpang; ชนาวิทย์ สิทธิสมบัติ; Chanawit Sitthisombat; วุฒิกร ศิริพลับพลา; Wuttikorn Siriplubpla (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-10)
   จุดประสงค์: จากแนวทางการปฏิบัติแนะนำ (guideline) ทั้งในประเทศและต่างประเทศแนะนำว่าผู้ป่วยที่มีไตวายระยะสุดท้าย การฟอกไตควรทำผ่านเส้น (arteriovenous access ; AVA) โดยไม่ควรมีการแทงสายชั่วคราวมาก่อน (central venous catheter ...
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีในผู้ป่วยที่มีเส้นฟอกไต ปีที่ 2 

   กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม; Kittipan Rerkasem (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   จากแนวทางการปฏิบัติแนะนำ (guideline) ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากมาย แนะนำว่าผู้ป่วยที่มีไตวายระยะสุดท้าย การทำเส้นฟอกไตควรทำก่อนที่จะมีการแทงสายชั่วคราวในหลอดเลือดดำใหญ่ แต่ในประเทศไทยนั้นความเป็นจริงผู้ป่วยส่วนมาก ...