Now showing items 1-1 of 1

    • แผนที่นโยบายสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      ประธาน ฦาชา; Prathan Luecha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
      การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะของภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2547 โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ...