Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิบัตรทอง : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ 

      กิตตินันท์ อนรรฆมณี; ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ; ถาวร สกุลพาณิชย์; Kittinan Anakamanee; Taweekiat Boonyapaisarncharoen; Thaworn Sakulpanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิบัตรทอง : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาการดำเนินงานของโครงการเทียบกับแผนที่วางไว้ 2) ศึกษาประสิทธิผลของโครงการ เทียบกับวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้ ...