Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาประชาคมสุขภาพจังหวัดน่านในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

      ถนัด ใบยา; ธนูศิลป์ สลีอ่อน; วิชัย นิลคง; จินตนา จันทร์ดี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-02)
      การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดน่านมีกลุ่มและองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งหลากหลาย แต่ผลลัพธ์ทางสุขภาพยังไม่ได้ผลที่ดีหลายเรื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการ ...