Now showing items 1-7 of 7

  • การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือ พ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณ 

   อภินันท์ อร่ามรัตน์; Aphinan Aramrat; พงศ์เทพ วิวรรธนเดช; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร; อัญชลี สิงหเนตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือพ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมมือวิจัยปัญหาดังกล่าว ทั่วประเทศ โดยใช้โครงร่างการวิจัยเดียวกันใช้แบบฟอร์มและวิธีการ ...
  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   อรุณ จิรวัฒน์กุล; Aroon Chirawatkul; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; บุญศรี ปราบณศักดิ์; พรทิพย์ คำพอ; บัณฑิต ถิ่นคำรพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   Social and health problems of the construction workersin the northeastThe study of "Social and Health Problems of the Construction Workers in The Northeast" aims to describle social and health status of the workers. Both ...
  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร 

   Unknown author (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538)
   ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครคนงานก่อสร้างเป็นกลุ่มที่มีอัตราการบาดเจ็บและตายจากการทำงานสูงที่สุด รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขต่าง ๆ แต่กลับเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมในทุก ๆ ...
  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย : การศึกษาเชิงคุณภาพ 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatku (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่ออธิบายวิถีชีวิตของคนงานก่อสร้าง และวิเคราะห์ถึงปัญหาสังคมและสาธารณสุขจากบริบทและวิถีชีวิตท ...
  • ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่มีต่อแนวโน้มการฆ่าตัวตายของประชากรในระดับจังหวัดของประเทศไทย 

   ดรุณวรรณ สมใจ (สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554)
   เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ ศึกษาถึงการฆ่าตัวตายในมุมมองทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งแต่ละภูมิภาคของประเทศก็มีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ...
  • รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ.2538 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; Chanpen Choprapawon; ภิรมย์ กมลรัตนกุล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ. 2538 การสำรวจแบบตัดขวางในเขตพื้นที่เมืองใหญ่ ๆ ของประเทศ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหว ...
  • วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือ 

   อัญชลี สิงหเนตร-ฤนาท; Anchalee Singhanatr-runat; ณัฐยา ศักดิ์สูง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาบริบทและกลไกที่เป็นตัว กำหนดวิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง1.ลักษณะของงานก่อสร้างและแ ...