Now showing items 1-20 of 24

  • The Last Mile of UHC in Thailand, Do We Reach the Vulnerable. 

   พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; Peerapol Sutiwisesak; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; จเร วิชาไทย; Charay Vichathai; เพ็ญแข ลาภยิ่ง; Phenkhae Lapying; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; Boonyawee Aueasiriwon; อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; อุทุมพร วงษ์ศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01-30)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอน ...
  • การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตรียมรับการระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์; Supichaya Wangpitipanit; แสงเดือน ปิยะตระกูล; Sangduen Piyatrakul; ธิดา ทองวิเชียร; Thida Tongvichean (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตรียมรับการระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) ศึกษารูปแบบแ ...
  • การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2551)
   คุณรู้หรือไม่ โครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ประชากรวัยเด็กลดลง สวนทางกับประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ประชากรวัยแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุถึง ...
  • การประเมินผลการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุในประเทศไทยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

   ธัญพร ชื่นกลิ่น; Thunyaporn Chuenklin; นงณภัทร รุ่งเนย; Nongnaphat Rungnoei; นภัส แก้ววิเชียร; Naphas Kaeowichian; เบญจพร สุธรรมชัย; Benjaporn Suthamchai; วิชาญ เกิดวิชัย; Wicharn Girdwichai; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลางในผู้สูงอายุตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 2) ประเมินผลการดำเนินงานกา ...
  • การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า 

   นวลวรรณ ทวยเจริญ; Nuanwan Tuaycharoen; จรรยา จันทรขันตี; รภัสพิศา ธนสิษฐ์จำรูญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-01)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจำกัดทางกายภา ...
  • การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม 

   นวลวรรณ ทวยเจริญ; Nuanwan Tuaycharoen; วนารัตน์ กรอิสรานุกูล; Wanarat Konisranukul; นงนาถ จวนแจ้ง; สมปอง เทียนวันเพ็ญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-01)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม โดยการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจำกัดทางกาย ...
  • การพัฒนาหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   โสภนา สุดสมบูรณ์; อัญชลี เหมชะญาติ; ประยงค์ แก่นลา; สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเชิงบูรณาการระ ...
  • การศึกษาสถานการณ์สุขภาพสังคมสูงวัยและปัญหาการเดินทางมารับบริการสุขภาพในชุมชนเมืองรอบโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร 

   พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร; Pastraporn Thipayasothorn; อมรช้ย ชัยชนะ; Amornchai Chaichana; ทิพวัลย์ เรืองฤทธิ์; Thipawan Ruangrit; เอื้อมอัมพร เพชรสินจร; Aueamaumporn Phetsinchorn; ประทุม มั่นคง; Prathum Monkhong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   สถานการณ์สุขภาพสังคมสูงวัยและปัญหาการเดินทางในกลุ่มคนสูงวัยในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการกำหนดการศึกษากิจกรรมสุขภาพสังคมสูงวัย กับรูปแบบการเดินทางในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร จากปัญหาจากความบก ...
  • การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย 

   ศิริพันธุ์ สาสัตย์; ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์; เตือนใจ ภักดีพรหม; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; ผ่องพรรณ อรุณแสง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2552-02-28)
   การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย ที่ให้บริการแก่ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสถานบริการในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ...
  • ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 

   สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; Sirima Mongkolsomlit; คัติยา อีวาโนวิช; Katiya Ivanovitch; ศุภางค์ วัฒนเสย; Supang Wattanasoei; สุรางค์รัตน์ พ้องพาน; Surangrat Pongpan; สยัมภู ใสทา; Sayambhu Saita; นนท์ธิยา หอมขำ; Nontiya Homkham; ชวินทร มัยยะภักดี; Chavinthorn Maiyapakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
   การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมือ ...
  • ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอนาคต 

   นงลักษณ์ พะไกยะ; Nonglak Pagaiya; ศิริพันธุ์ สาสัตย์; Siriphan Sasat; วาสินี วิเศษฤทธิ์; Wasinee Wisesrith (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-06)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของประเทศไทย วิธีการศึกษาประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิและการคาดการณ์ความต้องการกำลังคน ...
  • คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ปรับบ้านอยู่สบาย 

   วิรุจน์ สมโสภณ; ชุมเขต แสวงเจริญ; ภวินท์ สิริสาลี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมาระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 จำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ ...
  • คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : เดินดีไม่มีล้ม 

   อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา; รัมภา บุญสินสุข; ไพลวรรณ สัทธานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   คู่มือป้องกันการล้มในผู้สูงวัยเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแลผู้สูงวัยที่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัดการความเสี่ยงในการล้ม รวมถึงการออกกำลังกาย ...
  • คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ไม้เท้าช่วยมอง 

   พิมพา ขจรธรรม; ณุชนาฏ โต๊ะดี; สุพิชชา สาไพรวัลย์; อรอนงค์ สงเจริญ; จันจิรา เปี่ยมพูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   ภาวะความบกพร่องทางการเห็นหรือพิการทางการเห็นเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยหรือจากโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจาก “ตาและการมองเห็น” เป็นประสาทสัมผัสหลักที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ...
  • คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า 

   นวลวรรณ ทวยเจริญ; Nuanwan Tuaycharoen; วนารัตน์ กรอิสรานุกูล; Wanarat Konisranukul; นงนาถ จวนแจ้ง; จรรยา จันทรขันตี; สมปอง เทียนวันเพ็ญ; รภัสพิศา ธนสิษฐ์จำรูญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-01)
   สภาพแวดล้อมภายในอาคารนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบำบัดและฟื้นฟูของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ดังนั้น เรามีความจำเป็นในการใช้สภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อบำบัดและฟื้นฟูของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542-02)
   - ผู้สูงอายุ 5 ล้านคน บนอัตราเพิ่ม 200% เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป อะไรที่ต้องเปลี่ยนตาม – อนาคตการพัฒนางานวิจัยในโรงพยาบาลศูนย์ – ร่วมกันสู่เส้นชัย ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข – เด็กไทยภายใต้ภายใต้วิกฤต : ผู้รับกรรมที่ไม่ได้ก่อ ...
  • ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนชนบทไทย 

   ศศิพัฒน์ ยอดเพชร; เล็ก สมบัติ; ปรียานุช โชคธนวณิชย์; ธนิกานต์ ศักดาพร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2552-03)
   การวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและถอดตัวแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุของครอบครัวและการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกว่าม ...
  • ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร 

   นารีรัตน์ จิตรมนตรี; วิไลวรรณ ทองเจริญ; สาวิตรี ทยานศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2552)
   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ทำให้มีอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เคยปฏิบัติมาในอดีต อย่างไรก็ตามบางชุมชนและบางครอบครัวยังสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี การค้นหาแล ...
  • ทิศทางความต้องการด้านการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ : ลำสนธิโมเดล 

   สันติ ลาภเบญจกุล (โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี, 2560-01-30)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอน ...
  • พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   โสภนา สุดสมบูรณ์; อัญชลี เหมชะญาติ; ประยงค์ แก่นลา; สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender) 2) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษาสภาพการดูแลต ...