Now showing items 1-1 of 1

    • การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการบริหารจัดการและระบบสนับสนุน 

      รวีวรรณ เผ่ากัณหา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-03)
      การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการและระบบสนับสนุน จากงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2550 ทั้งหมด 50 เรื่อง ทบทวนจากงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 27 เรื่อง การศึกษาอิสระ 9 เรื่อง รายงานการศึ ...