Now showing items 1-2 of 2

  • การรับรู้และการเข้าถึงสื่อสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย 

   ปรีชา อุปโยคิน; Phrecha Uphayokin; อภิสม อินทรลาวัณย์; ทรงสรรค์ อุดมศิลป์; รักชนก เจนวรากุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบสถานการณ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยการศึกษาในพื้นที่ อำเภอเมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน เวียงชัย เทิง ป่าแดด และพาน การศึกษาครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายมี ...
  • ความพึงพอใจต่อการให้สุขศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 

   เบญจพร บุญเทียม; จีรารักษ์ โสกัณฑัต; อาบทิพย์ นิยมาภา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 324 ราย ที่ได้รับการให้สุขศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2549 เป็นผู้มารับบริการเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 67.5 ...