Now showing items 1-6 of 6

  • การประเมินผลการพัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสเอดส์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย 

   รัตนา พันธ์พานิช; Ratana Phanphanit; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์; Chiang Mai Unversity. Faculty of Medicine (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) ทบทวนกระบวนการนโยบาย และการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในการขยายบริการยาต้านไวรัสเอดส์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 2) ประเมินคุณภาพของระบบบริการยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาล 3) ...
  • การศึกษาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัวและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ : กรณีศึกษา 

   สำราญ อาบสุวรรณ; Samran Aabsuwan; นฤภร ต้นบุญ; ศันสนีย์ ศรีวงษ์ชัย; นงคราญ ปุงไธสง; นันทนา คงนันทะ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, 2541)
   การศึกษาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของผู้ติดเชื้อเอดส์ครอบครัวและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ : กรณีศึกษา โรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศปัญหาหนึ่ง เนื่องจากไม่มียารักษาให้หายขาดได้นับวันปัญหาจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ...
  • ฐานคติเรื่องเพศวิถีในนโยบายเรื่องโรคเอดส์ของรัฐไทย 

   ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์; Chalidaporn Songsamphan; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์; Thammasat University. Faculty of Political Science (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   แบบแผนการระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยที่การแพร่กระจายของโรคเป็นไปโดยผ่านการร่วมเพศ/มีเพศสัมพันธ์ ทำให้แนวนโยบายเอดส์เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องเพศของคนในสังคม ซึ่งมาตรการหลักที่กระทำอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องของการพยายามทำ ...
  • ทบทวนมาตราการและนโยบายด้านเพศภาวะและเอดส์ในประเทศไทย 

   วิระดา สมสวัสดิ์; Virada Somswasdi; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์; Chiang Mai University. Women's Studies Center, Faculty of Social Sciences (Women's Studies Center, Faculty of Social Sciences, Chiangmai University, 2547)
   การศึกษานี้มุ่งศึกษาทบทวนทบทวนมาตราการและนโยบายด้านเพศภาวะและเอดส์ในประเทศไทย ผู้เขียนตั้งสมมุติฐานว่า การจัดการปัญหาโรคเอดส์และการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ นั้นเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับอคติของสังคมที่มีต่อกลุ่มคนชายขอบเช่น ...
  • วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา 

   กฤตยา อาชวนิจกุล; Kritaya Archavanitkul; กนกวรรณ ธราวรรณ; Kanokwan Tharawan; Mahidol University. Institute for Population and Social Research; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2548)
   รายงานวิจัยนี้ วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาที่อยู่เบื้องหลังงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ กระบวนทัศน์ (paradigm) ของการทำงานชิ้นนี้คือ การวิเคราะห์วาทกรรมและภาษาในงานวิจัยผ่านมุมมองสตรีนิยม ซึ่งเป็นการรื ...
  • แนวคิดและภาคปฏิบัติการเรื่องชุมชนในการเผชิญปัญหาเอดส์ของสังคมไทย : กรณีศึกษานโยบายการดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่บ้านและในชุมชน 

   สุชาดา ทวีสิทธิ์; Suchada Taweesit; จันทิมา เอี่ยมานนท์; Chateema Aiamanon; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะศิลปศาสตร์; Ubonratchathanee University. Faculty of Liberal Arts (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   รายงานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอบทสังเคราะห์แนวคิดและอุดมการณ์ว่าด้วยเรื่องชุมชนที่ปรากฏอยู่ในแนวทางการทำงานเพื่อจัดการกับปัญหาและผลกระทบของโรคเอดส์ในประเทศไทย นับตั้งแต่พบการระบาด ข้อมูลหลักที่ใช้ในการสังเคราะห์เป็นข้อมูลทุต ...