Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาความฉลาดด้านสุขภาพของผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 1) 

      ผาสุข แก้วเจริญตา; Phasuk Kaewcharoenta; ธวัชชัย นาคสนอง; Tawatchai Naksanong; สุวพิชญ์ ซ้อมจันทรา; Suvapit Somjantra (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
      การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความฉลาดทางสุขภาพและกรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตแบบอินทรีย์ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมี ความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในการผลิตและบริโภ ...