Now showing items 5656-5675 of 9553

   Subject
   ค่ารักษาพยาบาล--การวิเคราะห์ต้นทุน [8]
   ค่าอรรถประโยชน์ [1]
   ค่าใช้จ่าย [7]
   ค่าใช้จ่ายการวิจัย [1]
   ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน [1]
   ค่าใช้จ่ายด้านยา [8]
   ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ [6]
   ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล [1]
   ค่าใช้จ่ายสุขภาพ [3]
   ค่าใช้จ่ายและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย [1]
   ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ [1]
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล [25]
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล -- การประเมิน--คู่มือ [1]
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล--การประเมิน [1]
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล--การวิเคราะห์ต้นทุน [2]
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล--ไทย [2]
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครัวเรือน [1]
   ฆ่าตัวตาย [1]
   งบดุล [1]
   งบประมาณ [3]