Collections in Health Systems Research Institute

 • Annual Reports [18]

  รายงานประจำปี
 • Articles [1144]

  บทความวิชาการ
 • Clippings/News [100]

  กฤตภาค/ข่าว
 • Documents/Pocket Books [534]

  เอกสารเผยแพร่/พ็อกเกตบุ๊ก
 • Photo [30]

  รูปภาพ
 • Presentations [817]

  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม
 • Research Reports [1833]

  งานวิจัย
 • VDO [1]

  วิดีโอ

Recent Submissions

 • ทบทวนระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งของศูนย์รังสีวิทยา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  ประพัฒน์ สุริยผล; Parpat Suriyaphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบหรือ e-health ซึ่งริเริ่มโดยองค์การอนามัยโลก ที่ต้องการใช้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพและเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริ ...
 • การมีพื้นที่ของสตรีมุสลิม (สตรีหม้าย) กับการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 2) 

  สุรชัย ไวยวรรณจิตร; Surachai Vaivanjit; ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ; Prapaporn Langputeh; มูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง; Muhummudrapee Makeng; คอลัฟ ต่วนบูละ; Khalaf Tuanbula; แวนีซะ สุหลง; Vanisah Sulong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019)
  การศึกษาเรื่อง การมีพื้นที่ของสตรีมุสลิม (สตรีหม้าย) กับการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ...
 • การศึกษาความชุกของวัณโรคแฝงและการให้ยาไอโซไนอะซิดเพื่อป้องกันการเกิดวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย (ปีที่ 1) 

  กมล แก้วกิติณรงค์; Kamon Kawkitinarong; ศิวะพร เกตุจุมพล; Sivaporn Gatechompol; อัญชลี อวิหิงสานนท์; Anchalee Avihingsanon; กำพล สุวรรณพิมลกุล; Gompol Suwanpimolkul; วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์; Weerakit Hanparipan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-11)
  วัณโรค (TB) ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศไทยยังคงติดอับดับหนึ่งในสิบสี่ประเทศที่มีอุบัติการณ์การเกิดวัณโรคสูงสุดซึ่งรายงานโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาวัณโรคทั่วไป, วัณโรคดื้อยาหลายสาย ...
 • ผลลัพธ์ต่อพฤติกรรมการสั่งยาและผู้ป่วยจากการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล 

  วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; เชิดชัย สุนทรภาส; Cheardchai Soontornpas; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; Onanong Waleekhachonloet; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachotphanit; รัชฎาพร สุนทรภาส; Ratchadaporn Soontornpas; เบญจพร ศิลารักษ์; Benjaporn Silaruks; รัชตะ อุลมาน; Ratchata Unlamarn; ภคอร อุลมาน; Phakaon Unlamarn; นรภัทร จิตไธสง; Norapat Jitthaisong; ธิติ ทุมเสน; Thiti Tumsen; พิมพ์ประภา กิจวิธี; Pimprapa Kitwitee; จาติกา รัตนดาดาษ; Jatica Ratanadadas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03)
  งานวิจัยนี้ประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (นโยบาย RDU Hospital/RDU Service Plan) โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดจากนโยบาย อาศัยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตั ...
 • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรุงเทพมหานคร 

  ศิริอร สินธุ; Siriorn Sindhu; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; Patoomthip Adunwatanasiri; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์; Ketsarin Utriyaprasit; รวมพร คงกำเนิด; Roumporn Konggumnerd; วรรณวลี คชสวัสดิ์; Wanwalee Kochasawas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-10)
  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ถือเป็นกิจกรรมการให้บริการที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ลดความบกพร่องและความพิการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาหรือข้ ...
 • การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย 

  วิทธวัช พันธุมงคล; Witthawat Pantumongkol; นิธิเจน กิตติรัชกุล; Nitichen Kittiratchakool; ดิศรณ์ กุลโภคิน; Disorn Kulpokin; สรายุทธ ขันธะ; Sarayuth Khuntha; มณีโชติรัตน์ สันธิ; Maneechotirat Santi; ณัฐกานต์ บุตราช; พัทธรา ลีฬหวรงค์; Pattara Leelahavarong; จักรมีเดช เศรษฐนันท์; Chakmeedej Setanan; ชนิสา โชติพานิช; Chanisa Chotipanich; เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง; Chetsadaporn Promteangtong; อัญชิสา คุณาวุฒิ; Anchisa Kunawudhi; ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์; Daris Theerakulpisut; อินทิรา ยมาภัย; Inthira Yamabhai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย ทบทวนและอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ท ...
 • การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา ปีที่ 3 

  โกศล จึงเสถียรทรัพย์; Kosol Chungsatiansup; พุทธชาติ แผนสมบุญ; Phutthachat Phaensomboon; ธนวรรณ สาระรัมย์; Thanawan Sararum; นิรัชรา ลิลละฮ์กุล; Niratchara Lillahkul; หทัยกร กิตติมานนท์; Hataikorn Kittimanont (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  โครงการวิจัยเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสำรวจสภาพของสิ่งแวดล้อมและศึกษารูปแบบการออกแบบโครงสร้าง/ภูมิสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ...
 • การศึกษาผลการรักษาทางคลินิก คุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าคุ้มทุนของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อเปิดทางระบายน้ำจากช่องหน้าลูกตาไปใต้เยื่อบุตา (Trabeculectomy) เทียบกับการใช้ยาลดความดันตา 

  ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์; Prin Rojanapongpun; วิศนี ตันติเสวี; Visanee Tantisevi; อนิตา มนัสสากร; Anita Manassakorn; สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์; Sunee Chansangpetch; อังคณา เมธีไตรรัตน์; Ankana Metheetrairut; งามแข เรืองวรเวทย์; Ngamkae Ruangvaravate; ดารินทร์ สากิยลักษณ์; Darin Sakiyalak; สกาวรัตน์ เพ็ชรยิ้ม; Sakaorat Petchyim; นริศ กิจณรงค์; Naris Kitnarong; วสุ ศุภกรธนสาร; Wasu Supakorntanasan; ญาณิน สุวรรณ; Yanin Suwan; ธวัช ตันติสารศาสน์; Thawat Tantisarasart; บุญชัย หวังศุภดิลก; Boonchai Wangsupadilok; วีรวัฒน์ คิดดี; Weerawat Kiddee; วัลลภ เอี่ยมสมบุญ; Wallop Iamsomboon; อิศราพร ตรีสิทธิ์; Isaraporn Treesit; พรรณรพี ฟูนฤนารถ; Panrapee Funarunart; บุญส่ง วณิชเวชารุ่งเรือง; Boonsong Wanichwecharungruang; พงษ์ศักดิ์ ปัจฉิมกุล; Pongsak Pachimkul; เกศรินทร์ เกียรติเสวี; Katesarin Kiatsevi; มัญชิมา มะกรวัฒนะ; Manchima Makornwattana; อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์; Anuwat Prutthipongsit; ณฐมน ศรีสำราญ; Nuttamon Srisamran; ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม; Tipnapa Patthanathumrongkasem; เกษรา พัฒนพิฑูรย์; Kessara Pathanapitoon; ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา; Damrong Wiwatwongwana; ลินดา หรรษภิญโญ; Linda Hansapinyo; ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร; Thidarat Leeungurasatein; สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์; Somkiat Asawaphureekorn; นิพนธ์ สายวัฒน์; Niphon Sayawat; ภาวสุทธิ์ สุภาสัย; Pawasoot Supasai; สุมาลี บุญยะลีพรรณ; Sumalee Boonyaleephan; หญิง สุพัฒนวงศ์; Ying Supattanawong; ธเนศ จิรอดิศัย; Tanate Chira-adisai; สุภัสสรา มโนวชิรสรรค์; Supassara Manovachirasan; อรอร ธงอินเนตร; Oraorn Thonginnetra; ปิติพงศ์ สุรเมธากุล; Pitipong Suramethakul; กุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์; Kulawan Rojananuangnit; สันต์ เมธาศิริ; Santa Methasiri; นิศา โสธรวิทย์; Nisa Sothornwit; บัณฑิต ลิมป์รัชตามร; Bundit Limratchatamorn; วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์; Vithoon Ruangsuksriwong; กัญญรัตน์ อุปนิสากร; Kanyarat U-panisakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-01)
  วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความดันตาที่ลดลงหลังการผ่าตัด trabeculectomy เทียบกับการใช้ยาหยอดลดความดันตา ที่ระยะเวลา 1 ปีในผู้ป่วยต้อหินมุมเปิด ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าคุ้มทุนของการรั ...
 • การประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 10 

  เมรีรัตน์ มั่นวงศ์; Mereerat Manwong; วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ; Weerawat Phancrut; กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; ฐิติรัช งานฉมัง; Thitirat Ngamchamung; ปวีณา ลิมปิทีปราการ; Pawena Limpiteeprakan; ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์; Taksin Pimpak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-07)
  การวิจัยการประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตสุขภาพที่ 10 เป็นการวิจัยเพื่อประเมินผล (Evaluation research) โดยใช้หลักการของ CIPP model ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 10 ...
 • จุดประกายปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ (2) : สรุปการสัมมนา 6 เวทีภูมิภาค เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ 

  ขวัญใจ เอมใจ; Kwanchai Aimjai; วณี ปิ่นประทีป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000-01)
  สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้านสุขภาพคนไทย จากการ "ซ่อมสุขภาพเสีย" มาเป็น "สร้างสุขภาพดี" สปรส. ได้จัดสัมมนาระดับชาติขึ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม ...
 • การประเมินความคุ้มค่าการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) ด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง (CPAP) 

  ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai; ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน; Thanawat Wongphan; กุมารี พัชนี; Kumaree Pachanee; กัลยา ปัญจพรผล; Kanlaya Panjapornpon; วิชญ์ บรรณหิรัญ; Wish Banhiran; ธีรกร ธีรกิตติกุล; Theerakorn Theerakittikul; นฤชา จิรกาลวสาน; Naricha Chirakalwasan; วิสาข์สิริ ตันตระกูล; Visariri Tantrakul; กรองทอง ถาวรานุรักษ์; Krongthong Tawaranurak; ประสิทธิ์ มหากิจ; Prasit Mahakit; อภิชาติ โซ่เงิน; Apichart So-ngern (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) ด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง (CPAP) เปรียบเทียบกับการรักษาแบบประคับประคองและประมาณการผลกระทบด้าน ...
 • รอบรู้ เท่าทัน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

  ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้บริโภคควรรู้จักสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น เช่น อาหาร ควรสังเกตเครื่องหมาย อย. หรือเลขสารบบอาหาร เครื่องมือแพทย์ ...
 • รู้ไว้ใช่ว่า ก่อนซื้อยาจากร้านขายของชำ 

  ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  ร้านขายของชำเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน รู้หรือไม่ว่า? เมื่อเราเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วไปซื้อยาในร้านขายของชำรับประทานเอง ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นภาวะดื้อยา ...
 • 2 ประเภทยา ที่ขายในร้านชำได้และไม่ได้ 

  ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  การแบ่งประเภทของยาที่จำหน่ายในร้านขายของชำ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ยาสามัญประจำบ้าน กลุ่มยาประเภทนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของชำ ซึ่งผู้ขาย/หรือจัดจำหน่ายโดยไม่ผิดกฎหมาย เพราะตัวยามีอันตรายค่อนข้างน้อย ใช้รักษาบรรเทาอา ...
 • 4 คาถา ต้องมีแล้วชีวิตจะปลอดภัยห่างไกลอันตราย 

  ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  4 คาถา ต้องมีแล้วชีวิตจะปลอดภัยห่างไกลอันตราย ควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ 1) ต้องมีฉลากภาษาไทยกำกับ 2) ต้องมีแหล่งที่ผลิต 3) ต้องมี อย. สำหรับเครื่องสำอางต้องมีเลขจดแจ้ง ยาต้องมีเลขทะเบียนยา และ 4) ต้องมีความน่าเชื่อถือ ...
 • เช็คให้ชัวร์ 3 ช่องทางง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว 

  ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  เช็คให้ชัวร์ 3 ช่องทางง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว โดยใช้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.ไปที่ Google Search พิมพ์คำว่า ตรวจสอบการอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2. Line application ไปที่เมนูเพิ่มเพื่อน พิมพ์คำว่า @fdathai ...
 • 5 Do and Don't : 5 ข้อเสนอแนะการเลือกและหลีกเลี่ยงเครื่องสำอาง 

  ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  5 ข้อเสนอแนะการเลือกและหลีกเลี่ยงเครื่องสำอาง สำหรับ 5 ข้อเสนอแนะการเลือกเครื่องสำอาง มีดังนี้ คือ 1) เลือกซื้อสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีหลักแหล่ง มีฉลากภาษาไทยและแสดงสถานที่ผลิตชัดเจน 2) เลือกซื้อสิ้นค้าที่มีข้อมูล อย. ...
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลเทคโนโลยี TaWai for Health เพื่อการรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

  ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-10)
  โครงการวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลเทคโนโลยี TaWai for Health เพื่อการรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลระบบ web application TaWai for Health ...
 • การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา Penicillium marneffei โดยใช้โมโนโคนอลแอนติบอดี 4D1 ที่จำเพาะต่อเชื้อ 

  สิริดา ยังฉิม; Sirida Youngchim (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019)
  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา Penicillium marneffei โดยใช้โมโนโคนอลแอนติบอดี 4D1 ที่จำเพาะต่อเชื้อ เป็นโครงการต้นแบบการผลิตชุดตรวจโรคติดเชื้อรา P. marneffei แบบรวดเร็ว การศึกษาวิจัยใช้วิธี strip ...
 • ทัศนคติและระดับความมั่นใจในการทำงานนิติเวชศาสตร์ของแพทย์ทั่วไปในภาคใต้ตอนบน 

  สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา; Surasak Vijitpongjinda; อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์; Apichai Wattanapisit; อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว; Udomsak Saengow; มุกดาวัลล์ สุขัง; Mukdawan Sukhang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  งานนิติเวชศาสตร์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแพทย์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ งานด้านการชันสูตรพลิกศพและงานนิติเวชคลินิก ซึ่งทั้งสองส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ...

View more