Collections in Health Systems Research Institute

 • Annual Reports [18]

  รายงานประจำปี
 • Articles [1165]

  บทความวิชาการ
 • Clippings/News [100]

  กฤตภาค/ข่าว
 • Documents/Pocket Books [535]

  เอกสารเผยแพร่/พ็อกเกตบุ๊ก
 • Photo [30]

  รูปภาพ
 • Presentations [817]

  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม
 • Research Reports [1859]

  งานวิจัย
 • VDO [1]

  วิดีโอ

Recent Submissions

 • ความปกติใหม่ของระบบวิจัยสุขภาพหลังโควิด 19 ระบาดทั่วโลก 

  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06-30)
  ขณะที่สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลกกำลังทะลุ 10 ล้านคน และยอดผู้เสียชีวิตเกือบ 5 แสนคน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,162 คน และเสียชีวิตเพียง 58 คน บทบรรณาธิการฉบับนี้ชวนตั้งคำถามถึง ...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06-30)
  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยบทบรรณาธิการ เรื่อง ความปกติใหม่ของระบบวิจัยสุขภาพหลังโควิด 19 ระบาดทั่วโลก โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1. ...
 • นโยบายกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

  อัจฉรา ปุราคม; Atchara Purakom; มาสริน ศุกลปักษ์; Masarin Sukolpuk; นิตยา แสงชื่น; Nittaya Sangcheun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06-20)
  นโยบายกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพฤฒพลังมีความสำคัญในระดับสากล รวมทั้งประเทศไทย ฐานข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบายกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุกลุ่มภ ...
 • ความเข้าใจของประชาชนต่อการคัดแยกระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล 

  อุมารินทร์ คำพูล; Aumarin Kumpool; บวร วิทยชำนาญกุล; Borwon Wittayachamnankul; บริบูรณ์ เชนธนากิจ; Boriboon Chenthanakij; กรองกาญจน์ สุธรรม; Krongkarn Sutham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06-30)
  วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเข้าใจของประชาชนต่อการคัดแยกระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลในแง่ความเห็นพ้องกับเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ...
 • ความถูกต้องของการวินิจฉัยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลโดยผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 

  สุนิสา ต๋าจ๊ะ; Sunisa Taja; ปริญญา เทียนวิบูลย์; Parinya Tianwibool; กรองกาญจน์ สุธรรม; Krongkarn Sutham; วิพุธ เล้าสุขศรี; Wiput Laosuksri; รัดเกล้า สายหร่าย; Rudklao Sairai; วีรพล แก้วแปงจันทร์; Weerapont Kaewpaengchan; เชิดพงษ์ ปัญญา; Cherdpong Panya; บวร วิทยชำนาญกุล; Borwon Wittayachamnankul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06)
  ภูมิหลังและเหตุผล การศึกษาก่อนหน้านี้รายงานว่า การวินิจฉัยของผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผจป.) มีความถูกต้องในระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่ แต่ยังไม่พบการศึกษาในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาความถูกต้อง ...
 • ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก 

  สุชาติ เปี่ยมปรีชา; Suchat Piempreecha; ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์; Tawatchai Yingtaweesak; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06-30)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ในมุมมองของผู้ให้บริการ โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ ...
 • วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค 

  อรทัย เขียวเจริญ; Orathai Khiaocharoen; ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร; Chairoj Zungsontiporn; ธันวา ขัติยศ; Tanwa Khattiyod; เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์; Yaowaluk Wanwong; ชลธิดา ใบม่วง; Cholthida Baimuang; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06-30)
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย และศึกษาต้นทุนกิจกรรมบริการ ต้นทุนรายโรค และต้นทุนรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (diagnosis related group, DRG) โดยวิเคราะห์ต้นทุนในมุมมองของผู้ให้บริการ ...
 • การประเมินผลเบื้องต้น: ประสบการณ์การได้รับการดูแลแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

  สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paibul Suriyawongpaisal; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Srisornvichai; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Lapbenjakul; ดวงดาว ศรียากูล; Duangdao Sriyakun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06-30)
  โครงการวิจัยดำเนินการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้นำร่องการปรับรูปแบบและกระบวนการจัดบริการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิหรือคลินิกหมอครอบครัว (primary care cluster: PCC) จำนวน 20 แห่งในการดูแ ...
 • การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว 

  ธนพร บุษบาวไล; Thanaporn Bussabawalai; ดนัย ชินคำ; Danai Chinnacom; ศรวณีย์ อวนศรี; Sonvanee Uansri; มณีโชติรัตน์ สันธิ; Maneechotirat Santi; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; เนตรนภิส สุชนวนิช; Netnapis Suchonwanich; พัทธรา ลีฬหวรงค์; Pattara Leelahavarong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06-30)
  กระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการในการประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลใดๆ ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพนี้มีการปรับเปลี่ยนไม่มากนักในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื ...
 • การทบทวนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพโลก และกลไกการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประสบการณ์จาก 8 ประเทศ 

  วิไลลักษณ์ แสงศรี; Wilailak Saengsri; จอมขวัญ โยธาสมุทร; Jomkwan Yothasamut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06-30)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการคัดเลือกประเด็นสุขภาพโลกมาเป็นเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก รวมถึงการประเมินและการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ฯ ในประเทศต่างๆ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการพ ...
 • การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจ้างพยาบาลเกษียณอายุในสถานบริการสุขภาพ สังกัดภาครัฐ 

  วันเพ็ญ แก้วปาน; Wonpen Kaewpan; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; Phechnoy Singchongchai; สุรินธร กลัมพากร; Surintorn Kalampakorn; จุฑาธิป ศีลบุตร; Jutatip Sillabutra (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานโยบายในการจ้างงานพยาบาลเกษียณอายุในสถานบริการสุขภาพ สังกัดภาครัฐ โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1) ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจ้างงานและสถานการณ์การจ้างงาน ...
 • คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

  ซอฟียะห์ นิมะ; Sawpheeyah Nima (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม เล่มนี้ อยู่ภายใต้โครงการการประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสามระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ...
 • การประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสามระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ 

  ซอฟียะห์ นิมะ; Sawpheeyah Nima; พาตีเมาะ นิมา; Patimoh Nima; อิลฟาน ตอแลมา; Ilfarn Tolaema (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-25)
  ภูมิหลังปัญหา: จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา คือ นาทวี จะนะ เทพาและสะบ้าย้อย ถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของวิถีชีวิตภายใต้กรอบความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ...
 • การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาผู้ป่วยด้วยการทำการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนังในประเทศไทย แบบสหสถาบัน (Thai PCI Registry) 

  นครินทร์ ศันสนยุทธ; Nakarin Sansanayudh; แมน จันทวิมล; Mann Chandavimol; สุพจน์ ศรีมหาโชตะ; Suphot Srimahachota; ดิลก ภิยโยทัย; Dilok Piyayotai; วิรัช เคหะสุขเจริญ; Wirash Kehasukcharoen; เอนก กนกศิลป์; Anek Kanoksilp; ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ; Thosaphol Limpijankit; ศรัณย์ ควรประเสริฐ; Srun Kuanprasert; ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล; Songsak Kiatchoosakun; พิสิษฐ หุตะยานนท์; Pisit Hutayanon; นพดล ชำนาญผล; Noppadol Chamnarnphol; ประจงจิตร์ แช่มสอาด; Prajongjit Chamsaard; ศิริพร อธิสกุล; Siriporn Athisakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-04)
  โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุการตายและการเกิดทุพพลภาพที่สำคัญในประเทศไทย มีแนวโน้มของอุบัติการณ์สูงขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous Coronary Intervention; PCI) เป็นการรักษาผู้ป่วย ...
 • ระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาและผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมอย่างอัตโนมัติ 

  จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต; Charturong Tantibundhit; สนอง เอกสิทธิ์; Sanong Ekgasit; ณวพล กาญจนารัณย์; Navapol Kanchanaranya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  โรคเบาหวานขึ้นจอตาและโรคจอประสาทตาเสื่อมสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคได้ หากพบแนวโน้มการเป็นโรคตั้งแต่เนิ่นๆ จะนำไปสู่การรักษา ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ การตรวจวินิจฉัย ...
 • การตรวจคัดกรองโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับในหญิงตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงและการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก การรักษาแบบสุ่มตัวอย่างในต่างโรงพยาบาล 

  วิสาข์สิริ ตันตระกูล; Visasiri Tantrakul; อัมรินทร์ ทักขิณเสถียร; Ammarin Thakkinstian; อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์; Aroonwan Preutthipan; อติพร อิงค์สาธิต; Atiporn Ingsathit; พัญญู พันธุ์บูรณะ; Panyu Panburana; สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ; Somprasong Liamsombut; สุรศักดิ์ จันทรแสงอร่าม; Surasak Jantarasaengaram; ศิวพร เลิศพงษ์พิรุฬห์; Siwaporn Lertpongpiroon; ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล; Prapun Kittivoravitkul; ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์; Nutthaphon Imsom-Somboon; พุ่มพวง จิรากุล; Poompoung Chirakool; วรกต สุวรรณสถิตย์; Worakot Suwansathit; เจนจิรา เพ็งแจ่ม; Janejira Pengjam; นงลักษณ์ ทับประทุม; Nongluck Thappratoom; สุกัญญา ศิริโยธา; Sukanya Siriyotha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  ข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับขณะตั้งครรภ์จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม เช่น ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ เบาหวานขณะตั้งครรภ์และทารกคลอดก่อนกำหนดและมีข้อมูลว่าการรักษาด้วยเครื่อง ...
 • การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562 

  วิมล โรมา; Wimon Roma; สายชล คล้อยเอี่ยม; Saichon Kloyiam; วรัญญา สุขวงศ์; Warunya Sookawong; ฐิติวัฒน์ แก้วอำดี; Thitiwat Kaew-Amdee; อัจฉรา ตันหนึ่ง; Atchara Tunnung; รุ่งนภา คำผาง; Roongnapa Khampang; รักมณี บุตรชน; Rukmanee Butchon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-11)
  การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับเขตสุขภาพและประเทศตามทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพและบริบทที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงวัย 2. ...
 • การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการร่วมรัฐ-เอกชนในการให้บริการสุขภาพช่องปาก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการของประชากรกลุ่มเด็กในเขตเมือง 

  ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์; Songvuth Tuongratanaphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-01)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชนที่มีการดำเนินการอยู่ในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอในการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดความเหลื่อมล้ำ ...
 • การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบการวิจัยคลินิกของประเทศไทย 

  วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; สรกนก วิมลมั่งคั่ง; Sornkanok Vimolmangkang; วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี; Wiroj Jiamjarasrangsi; เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์; Penchan Sherer; วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน; Wiwat Peerapatanapokin; ธนาคม วงษ์บุญธรรม; Thanakom Wongboontham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  การปรับรื้อสร้าง (Transformation) ระบบและโครงสร้างทางสุขภาพให้สนองตอบต่อนโยบายแผนงานและยุทธศาสตร์ระยะยาว (20 ปี) ของประเทศไทยตามกระแสโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะนโยบายนวัตกรรมระบบสุขภาพให้ก้าวเท่าทันกับวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เท ...
 • HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 : วิจัยเฉพาะกิจ หยุด COVID-19 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-05)
  HSRI FORUM “พื้นที่แบ่งปันความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” ฉบับพิเศษนี้ เป็นฉบับรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในช่วงต้น ที่ดำเนินมาตั้งแต่ราวเดือนมีนาคม 2563 ...

View more