Recent Submissions

 • วัณโรคในเด็กนักเรียน 

  ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์; Piyarat Suntarattiwong; เกศสิรี กรสิทธิกุล; Katesiree Kornsitthikul; ประอร สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา; Pra-on Supradish; พักต์เพ็ญ ศิริคุตต์; Pugpen Sirikutt; เอนก มุ่งอ้อมกลาง; Anek Mungaomklang; เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; Petchawan Pungrassami; ผลิน กมลวัทน์; Phalin Kamolwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
  บทนำ ประเทศไทยมีการประมาณการอุบัติการณ์ของโรควัณโรคในประชากรสูงติดอันดับ 1 ใน 30 ของโลก มีรายงานผู้ป่วยวัณโรคปอดในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและวัยรุ่น ซึ่งเมื่อมีการรวมตัวกันมีความเสี่ยงที่วัณโรคจะแพร่กระจาย ภาวะติดเชื้อ ...
  Tags:
 • การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ในประเทศไทย 

  จิราพร ลิ้มปานานนท์; Jiraporn Limpananont; วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร; Worawit Kittiwongsunthorn; รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; Rungpetch Sakulbumrungsil; วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน; Wilailuck Tuntayothin; กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย; Kunwadee Sripanidkulchai; นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon; มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ; Mukdavan Prakobvaitayakit; สิริลักษณ์ บัวเจริญ; Siriluk Buacharoen; อาทิตย์ สอดแสงอรุณงาม; Atit Sodsangaroonngam; ศิริรัตน์ ตันปิชาติ; Sirirat Tunpichart (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09-30)
  ปัจจุบัน สภาเภสัชกรรมได้ออกประกาศ เรื่องการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานเภสัชกรรมทางไกลที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ...
  Tags:
 • การศึกษา Neutralizing แอนติบอดี และการผลิตพลาสมาผู้ที่ฟื้นจากโรคโควิด-19 และ Hyperimmune Globulin (IM) 

  ดุจใจ ชัยวานิชศิริ; Dootchai Chaiwanichsiri; พิมล เชี่ยวศิลป์; Pimol Chiewsilp; ยง ภู่วรวรรณ; Yong Poovorawan; เลลานี ไพฑูรย์พงษ์; Leilani Paitoonpong; อิศรางค์ นุชประยูร; Issarang Nuchprayoon; ประเสริฐ เอื้อวรากุล; Prasert Auewarakul; อรุณี ธิติธัญญานนท์; Arunee Thitithanyanon; ภาวิณี คุปตวินทุ; Pawinee Kupatawintu; นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล; Narin Kijkriengkraikul; สมใจ สมบัตินิมิตสกุล; Somjai Sombatnimitsakul; วดี รุ่งประดับวงศ์; Wadee Rungpradubvong; ดวงนภา อินทรสงเคราะห์; Duangnapa Intharasongkroh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-11)
  Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยพบการรายงานการติดเชื้อครั้งแรกในประเทศจีนและระบาดไปยังประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ...
  Tags:
 • การศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานประสานงานกลางเพื่อการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่คนไทย 

  วินัย ลีสมิทธิ์; Vinai Leesmidt; นพพล ผลอำนวย; Noppon Phon-amnuai; วีระ หวังสัจจะโชค; Weera Wongsatjachock; เอกวีร์ มีสุข; Eakkawee Meesuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-11)
  รายงานวิจัยฉบับนี้มีเป้าหมายในการศึกษาสามประการ ประการแรก เพื่อทบทวนประสบการณ์สร้างหลักประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวในต่างประเทศและสถานการณ์การดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและบุคคลไม่ใช่คนไทยในประเทศไทย ประการที่สอง ...
  Tags:
 • การพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบไฟเออร์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันชนิดขาดเลือด 

  นิศา วรสูต; Nisa Vorasoot; ธนภพ ณ นครพนม; Thanaphop Na Nakhonphanom; นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์; Narongrit Kasemsap; กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ; Kannikar Kongbunkiat; สมศักดิ์ เทียมเก่า; Somsak Tiamkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-12)
  การบันทึกข้อมูลสุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญต่อการนำข้อมูลไปประมวลผลและแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย การดูแลรักษาต่อเนื่องและการวิจัย ซึ่งปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในประเทศไทยยังทำได้จำกัดเน ...
  Tags:
 • การศึกษาสถานการณ์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 

  ศรวณีย์ อวนศรี; Sonvanee Uansri; สตพร จุลชู; Sataporn Julchoo; วาทินี คุณเผือก; Watinee Kunpeuk; มธุดารา ไพยารมณ์; Mathudara Phaiyarom; พิกุลแก้ว ศรีนาม; Pigunkaew Sinam; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-10)
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเฉพาะ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพมากกว่าประชากรทั่ว ...
  Tags:
 • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563 

  วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; หทัยชนก พรรคเจริญ; Hataichanok Puckcharern; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; Warapone Satheannoppakao (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564)
  การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเป็นการสำรวจระดับประเทศที่ช่วยเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทย การสำรวจครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ดำเนินงานภาคสนามในปี พ.ศ. 2562 - 2563 ประเด็นทางสุขภาพที่ครอบคลุมในการสำรวจมีทั้งในเ ...
  Tags:
 • ระบบยาของประเทศไทย 2563 

  คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย 2563 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-08)
  หนังสือ “ระบบยาของประเทศไทย 2563” หรือ “Thai Drug System 2020” เล่มนี้ นับเป็นหนังสือรายงานสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเป็นเล่มที่ 3 ภายหลังจากเล่มที่ 1 ที่ออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2537 และเล่มที่ 2 ...
  Tags: