Recent Submissions

 • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อลดภาวะเครียดและวิตกกังวลจากผลกระทบ COVID-19 สำหรับประชาชน 

  เอื้อญาติ ชูชื่น; Uayart Chuchuen; ปวีณา นันทวิสิทธิ์; Pavena Nuntawisit; Pfaff, Glenn; นันทา ชัยพิชิตพันธ์; Nanta Chaipichitpan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
  องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพในเดือนเมษายน ค.ศ. 2020 จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบนี้ เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ดังนั้น การดูแลตนเองเพื่อลดควา ...
  Tags:
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะหลังวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 โดยบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตสุขภาพที่ 5 และ 6 

  สุรศักดิ์ สุนทร; Surasak Soonthorn; อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; ลัดดา เหลืองรัตนมาศ; Ladda Leungratanamart; จินตนา ทองเพชร; Jintana Tongpeth; ลักคณา บุญมี; Lakkana Boonmee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
  การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนหลังภาวะวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 (Post Crisis Management) ของอาสาสมัครสาธารณสุ ...
  Tags:
 • การจัดทำระบบทะเบียนผู้ป่วยผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงแบบสหสถาบันแบบครบวงจร (ปีที่ 2) 

  เจตทะนง แกล้วสงคราม; Jettanong Klaewsongkram; ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร; Pawinee Rerknimitr; ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ; Yuttana Srinoulprasert; สุปราณี บูรณประดิษฐ์กุล; Supranee Buranapraditkun; ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์; Ticha Rerkpattanapipat; กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ; Kumutnart Chanprapaph; ปภาพิต ตู้จินดา; Papapit Tuchinda; ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี; Leena Chularojanamontri; ชุติกา ศรีสุทธิยากร; Chutika Srisutthiyakorn; วรีพร ดิสภานุรัตน์; Wareeporn Disphanurat; พัลลภ จักรวิทย์ธำรง; Panlop Chakkavittumrong; นภัทร โตวณะบุตร; Napatra Tovanabutra; ชลภัทร สุขเกษม; Chonlaphat Sukasem (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  ผู้ป่วยผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง จำนวน 195 ราย ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการวิจัยนี้ ผลการศึกษาพบว่าผื่นแพ้ยาชนิด Steven-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN) และ drug reaction with eosinophilia and systemic ...
  Tags:
 • การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนการปรับตัวหลังวิกฤตของระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; ปณิธี ธัมมวิจยะ; Panithee Thammawijaya; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Sornsrivichai; พาส์น ฑีฆทรัพย์; Pard Teekasap; วรารัตน์ ใจชื่น; Wararat Jaichuen; ปฐมพร ศิรประภาศิริ; Pathomphorn Siraprapasiri; ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย; Phanuwich Kaewkamjornchai; แพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์; Praewnapa Puntusavase (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
  ปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย เป็นปัญหาซับซ้อน ความรู้ที่มีอยู่อย่างจำกัดตามธรรมชาติของโรคอุบัติใหม่ ทำให้มีความไม่แน่นอนในการแก้ไขปัญหา ผู้กำหนดนโยบายต้องการข้อมูลที่รอบด้านประกอ ...
  Tags:
 • การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตรียมรับการระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์; Supichaya Wangpitipanit; แสงเดือน ปิยะตระกูล; Sangduen Piyatrakul; ธิดา ทองวิเชียร; Thida Tongvichean (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตรียมรับการระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) ศึกษารูปแบบแ ...
  Tags:
 • การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้นในระดับปฐมภูมิด้วยชุดตรวจ albuminuria 

  ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์; Nattachai Srisawat; ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล; Trirak Pisitkul; สมกัญญา ตั้งสง่า; Somkanya Tungsanga; กิตตินันท์ โกมลภิส; Kittinan Komolpis; สดุดี พีรพรรัตนา; Sadudee Peerapornratana (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
  โรคไตเรื้อรังถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญทั้งในระดับชาติและระดับโลก เนื่องจากมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะแรกจะยังไม่แสดงอาการของโรค แต่สามารถที่จะวินิจฉัยได้จากการ ...
  Tags:
 • การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่หายและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจากโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) 

  ปกรัฐ หังสสูต; Pokrath Hansasuta; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; Parvapan Bhattarakosol; เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์; Ekasit Kowitdamrong; ญาดา ตันสิริ; Yada Tansiri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัยในประเทศไทยถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้กำลังติดเชื้อโรค COVID-19 และผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันผ่านการสร้างแอนติบอดี ...
  Tags:
 • แผนดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; ปกรณ์ สิงห์สุริยา; Pagorn Singsuriya; ปิยณัฐ ประถมวงษ์; Piyanat Prathomwong; สายสุดา วงษ์จินดา; Saisuda Vongjinda; ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong; วาศินี กลิ่นสมเชื้อ; Vasinee Klinsomchua (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่มีเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกัน โดยผ่านชุดการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ...
  Tags:
 • โควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา 

  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Juengsateansup; สายพิณ ศุพุทธมงคล; Saipin Suputtamongkol; นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ; Narupon Duangwises; ชัชชล อัจนากิติ; Chutchon Ajanakitti; บุษบงก์ วิเศษพลชัย; Bussabong Wisetpholchai; พฤกษ์ เถาถวิล; Preuk Taotawin; สุมาลี มหณรงค์ชัย; Sumalee Mahanarongchai; จิราพร เหล่าเจริญวงศ์; Jiraporn Laocharoenwong; ปาณิภา สุขสม; Panipa Suksom; ตรงใจ หุตางกูร; Trongjai Hutangkura; สราวุธ ทับทอง; Sarawut Thupthong; เชาวน์วัฒน์ มูลภักดี; Chaowat Moonpakdee; ณัฐกร วิทิตานนท์; Nuttakorn Vititanon; สรานนท์ อินทนนท์; Saranond Inthanond; กุลระวี สุขีโมกข์; Kunravee Sukhimoke; ณปภัช สิริเกษมชัย; Napaphat Sirikasemchai; ณัฐสุดา ปั่นทรัพย์; Nutsuda Punsab; ชนาง อำภารักษ์; Chanange Amparuk; ฉัตรชัย ศิริวิทยรัตน์; Chatchai Siriwitayarat; สัมพันธ์ วารี; Sampan Waree; บำเพ็ญ ไชยรักษ์; Bampen Chaiyarak; วิภาวดี โก๊ะเค้า; Wiphavadee Kokhao; จรรยา ยุทธพลนาวี; Janya Youthapolnavee; วิวัฒน์ วนรังสิกุล; Wiwat Wanarangsikul; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwannakit; พลินี เสริมสินสิริ; Palinee Sermsinsiri; สุนีย์ สุขสว่าง; Sunee Sooksawang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  โครงการวิจัยโควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา (COVID-19 in Thai Society: Documenting Coronavirus Crisis and Epidemic Responses) มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกประสบการณ์ ทำความเข้าใจวิธีคิดแล ...
  Tags:
 • พินิจวิกฤติ โควิด 19 : อคติ อารมณ์ ประสบการณ์และความหวัง 

  นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ; Narupon Duangwises; พฤกษ์ เถาถวิล; Preuk Taotawin; ปาณิภา สุขสม; Panipa Suksom; ชัชชล อัจนากิตติ; Chutchon Ajanakitti; กุลระวี สุขีโมกข์; Kunravee Sukhimoke; บุษบงก์ วิเศษพลชัย; Bussabong Wisetpholchai; บำเพ็ญ ไชยรักษ์; Bampen Chaiyarak; ณัฐกร วิทิตานนท์; Nuttakorn Vititanon; จรรยา ยุทธพลนาวี; Janya Youthapolnavee; วิภาวดี โก๊ะเค้า; Wiphavadee Kokhao; สราวุธ ทับทอง; Sarawut Thupthong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
  หลายคนอาจเคยรับรู้เกี่ยวกับโรคระบาดที่น่าสะพรึงกลัวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น การระบาดของไข้ทรพิษที่ทำให้ผู้คนต้องอพยพย้ายเมืองหรือทิ้งหมู่บ้าน เรื่องเล่าของผู้ป่วยที่มีผิวหนังพุพองด้วยฝีหนอง นอนป่วยหรือตายบนเตียงที่ปูด้วยใบตอง ...
  Tags: