Recent Submissions

 • ทบทวนระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งของศูนย์รังสีวิทยา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  ประพัฒน์ สุริยผล; Parpat Suriyaphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบหรือ e-health ซึ่งริเริ่มโดยองค์การอนามัยโลก ที่ต้องการใช้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพและเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริ ...
 • การมีพื้นที่ของสตรีมุสลิม (สตรีหม้าย) กับการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 2) 

  สุรชัย ไวยวรรณจิตร; Surachai Vaivanjit; ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ; Prapaporn Langputeh; มูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง; Muhummudrapee Makeng; คอลัฟ ต่วนบูละ; Khalaf Tuanbula; แวนีซะ สุหลง; Vanisah Sulong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019)
  การศึกษาเรื่อง การมีพื้นที่ของสตรีมุสลิม (สตรีหม้าย) กับการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ...
 • การศึกษาความชุกของวัณโรคแฝงและการให้ยาไอโซไนอะซิดเพื่อป้องกันการเกิดวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย (ปีที่ 1) 

  กมล แก้วกิติณรงค์; Kamon Kawkitinarong; ศิวะพร เกตุจุมพล; Sivaporn Gatechompol; อัญชลี อวิหิงสานนท์; Anchalee Avihingsanon; กำพล สุวรรณพิมลกุล; Gompol Suwanpimolkul; วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์; Weerakit Hanparipan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-11)
  วัณโรค (TB) ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศไทยยังคงติดอับดับหนึ่งในสิบสี่ประเทศที่มีอุบัติการณ์การเกิดวัณโรคสูงสุดซึ่งรายงานโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาวัณโรคทั่วไป, วัณโรคดื้อยาหลายสาย ...
 • ผลลัพธ์ต่อพฤติกรรมการสั่งยาและผู้ป่วยจากการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล 

  วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; เชิดชัย สุนทรภาส; Cheardchai Soontornpas; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; Onanong Waleekhachonloet; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachotphanit; รัชฎาพร สุนทรภาส; Ratchadaporn Soontornpas; เบญจพร ศิลารักษ์; Benjaporn Silaruks; รัชตะ อุลมาน; Ratchata Unlamarn; ภคอร อุลมาน; Phakaon Unlamarn; นรภัทร จิตไธสง; Norapat Jitthaisong; ธิติ ทุมเสน; Thiti Tumsen; พิมพ์ประภา กิจวิธี; Pimprapa Kitwitee; จาติกา รัตนดาดาษ; Jatica Ratanadadas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03)
  งานวิจัยนี้ประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (นโยบาย RDU Hospital/RDU Service Plan) โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดจากนโยบาย อาศัยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตั ...
 • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรุงเทพมหานคร 

  ศิริอร สินธุ; Siriorn Sindhu; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; Patoomthip Adunwatanasiri; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์; Ketsarin Utriyaprasit; รวมพร คงกำเนิด; Roumporn Konggumnerd; วรรณวลี คชสวัสดิ์; Wanwalee Kochasawas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-10)
  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ถือเป็นกิจกรรมการให้บริการที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ลดความบกพร่องและความพิการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาหรือข้ ...
 • การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย 

  วิทธวัช พันธุมงคล; Witthawat Pantumongkol; นิธิเจน กิตติรัชกุล; Nitichen Kittiratchakool; ดิศรณ์ กุลโภคิน; Disorn Kulpokin; สรายุทธ ขันธะ; Sarayuth Khuntha; มณีโชติรัตน์ สันธิ; Maneechotirat Santi; ณัฐกานต์ บุตราช; พัทธรา ลีฬหวรงค์; Pattara Leelahavarong; จักรมีเดช เศรษฐนันท์; Chakmeedej Setanan; ชนิสา โชติพานิช; Chanisa Chotipanich; เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง; Chetsadaporn Promteangtong; อัญชิสา คุณาวุฒิ; Anchisa Kunawudhi; ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์; Daris Theerakulpisut; อินทิรา ยมาภัย; Inthira Yamabhai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย ทบทวนและอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ท ...
 • การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา ปีที่ 3 

  โกศล จึงเสถียรทรัพย์; Kosol Chungsatiansup; พุทธชาติ แผนสมบุญ; Phutthachat Phaensomboon; ธนวรรณ สาระรัมย์; Thanawan Sararum; นิรัชรา ลิลละฮ์กุล; Niratchara Lillahkul; หทัยกร กิตติมานนท์; Hataikorn Kittimanont (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  โครงการวิจัยเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสำรวจสภาพของสิ่งแวดล้อมและศึกษารูปแบบการออกแบบโครงสร้าง/ภูมิสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ...
 • การศึกษาผลการรักษาทางคลินิก คุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าคุ้มทุนของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อเปิดทางระบายน้ำจากช่องหน้าลูกตาไปใต้เยื่อบุตา (Trabeculectomy) เทียบกับการใช้ยาลดความดันตา 

  ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์; Prin Rojanapongpun; วิศนี ตันติเสวี; Visanee Tantisevi; อนิตา มนัสสากร; Anita Manassakorn; สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์; Sunee Chansangpetch; อังคณา เมธีไตรรัตน์; Ankana Metheetrairut; งามแข เรืองวรเวทย์; Ngamkae Ruangvaravate; ดารินทร์ สากิยลักษณ์; Darin Sakiyalak; สกาวรัตน์ เพ็ชรยิ้ม; Sakaorat Petchyim; นริศ กิจณรงค์; Naris Kitnarong; วสุ ศุภกรธนสาร; Wasu Supakorntanasan; ญาณิน สุวรรณ; Yanin Suwan; ธวัช ตันติสารศาสน์; Thawat Tantisarasart; บุญชัย หวังศุภดิลก; Boonchai Wangsupadilok; วีรวัฒน์ คิดดี; Weerawat Kiddee; วัลลภ เอี่ยมสมบุญ; Wallop Iamsomboon; อิศราพร ตรีสิทธิ์; Isaraporn Treesit; พรรณรพี ฟูนฤนารถ; Panrapee Funarunart; บุญส่ง วณิชเวชารุ่งเรือง; Boonsong Wanichwecharungruang; พงษ์ศักดิ์ ปัจฉิมกุล; Pongsak Pachimkul; เกศรินทร์ เกียรติเสวี; Katesarin Kiatsevi; มัญชิมา มะกรวัฒนะ; Manchima Makornwattana; อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์; Anuwat Prutthipongsit; ณฐมน ศรีสำราญ; Nuttamon Srisamran; ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม; Tipnapa Patthanathumrongkasem; เกษรา พัฒนพิฑูรย์; Kessara Pathanapitoon; ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา; Damrong Wiwatwongwana; ลินดา หรรษภิญโญ; Linda Hansapinyo; ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร; Thidarat Leeungurasatein; สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์; Somkiat Asawaphureekorn; นิพนธ์ สายวัฒน์; Niphon Sayawat; ภาวสุทธิ์ สุภาสัย; Pawasoot Supasai; สุมาลี บุญยะลีพรรณ; Sumalee Boonyaleephan; หญิง สุพัฒนวงศ์; Ying Supattanawong; ธเนศ จิรอดิศัย; Tanate Chira-adisai; สุภัสสรา มโนวชิรสรรค์; Supassara Manovachirasan; อรอร ธงอินเนตร; Oraorn Thonginnetra; ปิติพงศ์ สุรเมธากุล; Pitipong Suramethakul; กุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์; Kulawan Rojananuangnit; สันต์ เมธาศิริ; Santa Methasiri; นิศา โสธรวิทย์; Nisa Sothornwit; บัณฑิต ลิมป์รัชตามร; Bundit Limratchatamorn; วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์; Vithoon Ruangsuksriwong; กัญญรัตน์ อุปนิสากร; Kanyarat U-panisakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-01)
  วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความดันตาที่ลดลงหลังการผ่าตัด trabeculectomy เทียบกับการใช้ยาหยอดลดความดันตา ที่ระยะเวลา 1 ปีในผู้ป่วยต้อหินมุมเปิด ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าคุ้มทุนของการรั ...
 • การประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 10 

  เมรีรัตน์ มั่นวงศ์; Mereerat Manwong; วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ; Weerawat Phancrut; กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; ฐิติรัช งานฉมัง; Thitirat Ngamchamung; ปวีณา ลิมปิทีปราการ; Pawena Limpiteeprakan; ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์; Taksin Pimpak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-07)
  การวิจัยการประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตสุขภาพที่ 10 เป็นการวิจัยเพื่อประเมินผล (Evaluation research) โดยใช้หลักการของ CIPP model ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 10 ...
 • การประเมินความคุ้มค่าการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) ด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง (CPAP) 

  ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai; ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน; Thanawat Wongphan; กุมารี พัชนี; Kumaree Pachanee; กัลยา ปัญจพรผล; Kanlaya Panjapornpon; วิชญ์ บรรณหิรัญ; Wish Banhiran; ธีรกร ธีรกิตติกุล; Theerakorn Theerakittikul; นฤชา จิรกาลวสาน; Naricha Chirakalwasan; วิสาข์สิริ ตันตระกูล; Visariri Tantrakul; กรองทอง ถาวรานุรักษ์; Krongthong Tawaranurak; ประสิทธิ์ มหากิจ; Prasit Mahakit; อภิชาติ โซ่เงิน; Apichart So-ngern (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) ด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง (CPAP) เปรียบเทียบกับการรักษาแบบประคับประคองและประมาณการผลกระทบด้าน ...
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลเทคโนโลยี TaWai for Health เพื่อการรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

  ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-10)
  โครงการวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลเทคโนโลยี TaWai for Health เพื่อการรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลระบบ web application TaWai for Health ...
 • การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา Penicillium marneffei โดยใช้โมโนโคนอลแอนติบอดี 4D1 ที่จำเพาะต่อเชื้อ 

  สิริดา ยังฉิม; Sirida Youngchim (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019)
  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา Penicillium marneffei โดยใช้โมโนโคนอลแอนติบอดี 4D1 ที่จำเพาะต่อเชื้อ เป็นโครงการต้นแบบการผลิตชุดตรวจโรคติดเชื้อรา P. marneffei แบบรวดเร็ว การศึกษาวิจัยใช้วิธี strip ...
 • ทัศนคติและระดับความมั่นใจในการทำงานนิติเวชศาสตร์ของแพทย์ทั่วไปในภาคใต้ตอนบน 

  สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา; Surasak Vijitpongjinda; อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์; Apichai Wattanapisit; อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว; Udomsak Saengow; มุกดาวัลล์ สุขัง; Mukdawan Sukhang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  งานนิติเวชศาสตร์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแพทย์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ งานด้านการชันสูตรพลิกศพและงานนิติเวชคลินิก ซึ่งทั้งสองส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ...
 • ปัจจัยจากระบบสุขภาพที่ส่งผลต่อการเข้าถึง ความเข้าใจและการประเมินข้อมูลสุขภาพของพนักงานและอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวภายใต้การบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าว 

  หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์; Hathairat Kosiyaporn; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; สตพร จุลชู; Sataporn Julchoo; พิกุลแก้ว ศรีนาม; Pigunkaew Sinam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-11)
  ปัญหาสุขภาพของคนต่างด้าวเป็นสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยคนต่างด้าวมักมีปัญหาในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและการได้รับการบริการสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากปัจจัยทางด้านความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม ...
 • การจัดระบบชดเชยค่าบริการการแพทย์ กรณีสิทธิประโยชน์การป้องกันและรักษาโรคเอชไอวี/เอดส์ สำหรับประชากรต่างด้าวในประเทศไทย 

  ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; สิรินาฏ นิภาพร; Sirinard Nipaphron; หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์; Hathairat Kosiyaporn; เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์; Yaowaluk Wanwong; สตพร จุลชู; Sataporn Julchoo; พิกุลแก้ว ศรีนาม; Pigunkaew Sinam; วราภรณ์ ปวงกันทา; Waraporn Poungkantha; มธุดารา ไพยารมณ์; Mathudara Phaiyarom; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; Weerasak Putthasri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-05-31)
  การขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมบุคคลทุกคนที่อาศัยบนแผ่นดินไทยนั้น มีความพยายามในการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลต่างด้าวที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย เพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งนี้ ...
 • การตอบสนองภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบ บี หัด หัดเยอรมัน คางทูม จากการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี เมื่อแรกเกิด และวัคซีนรวม DTPa-HB-HIb-IPV หรือ DTPw-HB-Hib+OPV ที่ 2, 4, 6 และ 18 เดือน และ MMR ที่ 9 และ 30 เดือน และระบาดวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ในประชากรไทย สำหรับการวางแผนหลังจากมีการกวาดล้างโปลิโอ 

  ยง ภู่วรวรรณ; Yong Poovorawan; ณศมน วรรณลภากร; Nasamon Wanlapakorn; รุจิพัชร์ วสิษฐ์ธัญเกษม; Rujipat Wasitthankasem; นวรัตน์ โพธิ์สุวรรณ; Nawarat Posuwan; สมพงษ์ วงษ์พันสวัสดิ์; Sompong Vongpunsawad; ภรจริม นิลยนิมิต; Pornjarim Nilyanimit; จิรัชญา พื้นผา; Jiratchaya Phuenpa; Hosie, Margaret; Leuridan, Elke; Damme, Pierre Van (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  ประเทศไทยมีแผนการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนในแผนการให้วัคซีนแห่งชาติในทารก โดยเปลี่ยนวัคซีนรวมชนิด 4 โรค เพิ่มเป็นวัคซีน 5 โรค คือ คอตีบ ไอกรน ทั้งเซลล์บาดทะยัก ตับอักเสบ บี และ วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ Hib จากแผนการให้วัค ...
 • การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย 

  ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; Pritaporn Kingkaew; ดนัย ชินคำ; Danai Chinnacom; ชลทิชา จันทร์แจ่ม; Chonticha Chanjam; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; ณัฐธิดา มาลาทอง; Natthida Malathong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-10)
  ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเป็นความพิการที่มีจำนวนมากเป็นลำดับสอง รองจากความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งมีประมาณ 372,189 คน ในประเทศไทย ผู้พิการทางการได้ยินระดับหูตึงรุนแรงและหูหนวก (ความชุกประมาณ ...
 • โครงการทะเบียนประสาทหูเทียมในประเทศไทย (ระยะที่ 2) : รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปี ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2562 

  ภาธร ภิรมย์ไชย; สุรเดช จารุจินดา; วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร; ขวัญชนก ยิ้มแต้; สายสุรีย์ นิวาตวงศ์; จรินรัตน์ ศิริรัตนพันธ์; พรเทพ เกษมศิริ; จิตรสุดา วัชรสินธุ์; สมุทร จงวิศาล; สมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง; มานัส โพธาภรณ์; สุวัจนา อธิภาส; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; ดาวิน เยาวพลกุล; กัญญ์ทอง ทองใหญ่; เสาวรส ภทรภักดิ์; นภัสถ์ ธนะมัย; ศรัญ ประกายรุ้งทอง; เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ; วิชิต ชีวเรืองโรจน์; ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล; ภาณินี จารุศรีพันธุ์; กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ; กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์; จารึก หาญประเสริฐพงษ์; ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง; ตุลกานต์ มักคุ้น; สุวิชา แก้วศิริ; ทศพร อัจฉราเจริญยิ่ง; ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์; วันดี ไข่มุกด์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเป็นการรักษาทางเลือกเดียวในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งแก้ไขความพิการทางการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาการได้ยินทั้งสองข้างในระดับหูหนวกสนิทได้ แต่เนื่องจากการผ่าตัดชนิดนี้โดยเฉพาะอุปกรณ์ประสาทหูเทียมมีค่าใช้จ่าย ...
 • คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า 

  นวลวรรณ ทวยเจริญ; Nuanwan Tuaycharoen; วนารัตน์ กรอิสรานุกูล; Wanarat Konisranukul; นงนาถ จวนแจ้ง; จรรยา จันทรขันตี; สมปอง เทียนวันเพ็ญ; รภัสพิศา ธนสิษฐ์จำรูญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-01)
  สภาพแวดล้อมภายในอาคารนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบำบัดและฟื้นฟูของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ดังนั้น เรามีความจำเป็นในการใช้สภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อบำบัดและฟื้นฟูของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภ ...
 • การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า 

  นวลวรรณ ทวยเจริญ; Nuanwan Tuaycharoen; จรรยา จันทรขันตี; รภัสพิศา ธนสิษฐ์จำรูญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-01)
  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจำกัดทางกายภา ...

View more