Recent Submissions

 • HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 : วิจัยเฉพาะกิจ หยุด COVID-19 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-05)
  HSRI FORUM “พื้นที่แบ่งปันความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” ฉบับพิเศษนี้ เป็นฉบับรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในช่วงต้น ที่ดำเนินมาตั้งแต่ราวเดือนมีนาคม 2563 ...
 • จะผ่านพ้นวิกฤตโลก โควิด 19 ระบาด ด้วยฐานความรู้และการปฏิบัติ 

  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
  การศึกษาประวัติศาสตร์โรคระบาดระดับโลกนั้น เริ่มจากมีการระบาดของกาฬโรค ไข้หวัดรัสเซีย ไข้หวัดสเปน ไข้หวัดเอเชีย โรคเอดส์ ไข้หวัดหมู จนถึง โรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ซึ่งฐานความรู้และการปฏิบัติที่มนุษยชาติใช้เพื่อการหลุดพ้นจาก ...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการเรื่อง จะผ่านพ้นวิกฤตโลก โควิด 19 ระบาด ด้วยฐานความรู้และการปฏิบัติ โดย ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับ ...
 • ผลลัพธ์ทางคลินิกของโครงการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลระยะกลางหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก จังหวัดเชียงราย: การวิเคราะห์เบื้องต้น 

  อมรศักดิ์ รูปสูง; Amornsak Roobsoong; จิราพร เพิ่มเยาว์; Jiraporn Permyao; สุรีย์พร จันทร์ถิระติกุล; Sureeporn Chantiratikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
  ภูมิหลังและเหตุผล กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุเป็นการบาดเจ็บทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพภายหลังการผ่าตัดจนกว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างใกล้เคียงกับภาวะปกติ ...
 • การกระจายร้านยากับความต้องการด้านสุขภาพในประเทศไทย 

  สุมน นิติการุญ; Sumon Nitikarun; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
  ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ให้บริการยาและสุขภาพเบื้องต้นในชุมชน การกระจายร้านยาในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเภสัชกรรมชุมชนได้ง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยจากการใช้ยามากขึ้น วัตถุประสงค์ ...
 • การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี (DENV NS1) และการรายงานโรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  มนสิณีย์ จันทร์สว่าง; Monsinee Jansawang; วินัย รัตนสุวรรณ; Winai Rattanasuwan; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; Sopon Iamsirithaworn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
  โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของภูมิภาคเขตร้อนและร้อนชื้นของโลก รวมทั้งประเทศไทย ติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการและอาการแสดงของโรคคล้ายกับโรคอื่นซึ่งยากต่อการวินิจฉัยโรค การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี ...
 • การประเมินผลโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวพรมแดนไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปีงบประมาณ 2558 - 2560 

  พิษณุรักษ์ กันทวี; Phitsanuruk Kanthawee; หทัยชนก ศิริวัฒนกุล; Hathaichanok Siriwattanakul; จตุพงศ์ สิงหราไชย; Chatubhong Singharachai; พิณ ศรีดุรงคธรรม; Pin Sridurongkatham; สุภาพร ตรงสกุล; Supaporn Trongsakul; พรรณนิภา ดอกไม้งาม; Panipha Dokmaingam; อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์; Amornrat Anuwatnonthakate; อ่อน ลายเงิน; Onn Laingoen; พิศิษฏ์ คุณวโรตม์; Pisit Kunavarote (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
  ความเป็นมา ประเทศไทย มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรสูง มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อตามแนวพรมแดนและก ...
 • การรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

  พรรณารัฐ อร่ามเรือง; Pannarat Aramrerng; กรองกาญจน์ สุธรรม; Krongkarn Sutham; บวร วิทยชำนาญกุล; Borwon Wittayachamnankul; วีรพล แก้วแปงจันทร์; Weerapont Kaewpaengchan; วิพุธ เล้าสุขศรี; Wiput Laosuksri; รัดเกล้า สายหร่าย; Rudklao Sairai; ปริญญา เทียนวิบูลย์; Parinya Tianwibool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
  ภูมิหลังและเหตุผล ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงสุดถึง 32.7 คนต่อ 1 แสนประชากร จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ การจัดระบบบ ...
 • การเปรียบเทียบการบริหารจัดการและสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ระหว่างระบบประกันสังคมกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2563 

  พงศธร พอกเพิ่มดี; Pongsadhorn Pokpermdee; ขนิษฐา ภูสีมุงคุณ; Khanisthar Phooseemungkun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
  แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมคนไทยทุกคนตั้งแต่ พ.ศ. 2545 แต่ปัจจุบันยังมีระบบหลักประกันสุขภาพสำคัญ 3 ระบบใหญ่ ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำเพราะมีความเป็นมา การบริหารจัดการ อัตราและวิธีการจ่ายเงินให้สถานพยาบาล ...
 • โรคอ้วนในวิชาชีพแพทย์ 

  ปริชมน พันธุ์ติยะ; Parichamon Puntiya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
  ปัจจุบัน โรคอ้วนเป็นปัญหาสำคัญทั้งของโลกและในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากความชุกของโรคอ้วนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี แม้ว่าแพทย์จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลสุขภาพของประชาชน แต่กลับพบว่าแพทย์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมีมากถึงร้อยละ ...
 • ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 

  สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์; Surasak Buranatrevedh; พรชัย สิทธิศรัณย์กุล; Pornchai Sithisarunkul; ณรงค์ภณ ทุมวิภาต; Narongpon Dumavibhat; เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์; Chalermchai Chaikittiporn; วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์; Wantanee Phanprasit; สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์; Somkiat Siriruttanapruk; ชุลีกร ธนธิติกร; Chuleekorn Thanathitikorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
  แร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง มีผลต่อสุขภาพทั้งคนงานที่ทำงานสัมผัสแร่ใยหินและประชาชนทั่วไป แม้จะมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2553) เรื่องมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 ...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการเรื่อง ประชาชนสุขภาพดีด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค โดย ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย และนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 7 บทความ ได้แก่ 1) ...
 • ประชาชนสุขภาพดีด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 

  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  การก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ เริ่มด้วยปี ค.ศ. 2020 บทเรียนจาก Healthy People หรือ ประชาชนสุขภาพดีในสหรัฐอเมริกา น่าจะเหมาะสมกับบทบรรณาธิการฉบับนี้ มองย้อนหลังไปเดือนกันยายน ค.ศ. 1990 กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดตัวหนังสือ ...
 • บทเรียนจากการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573 

  ฐิติกร โตโพธิ์ไทย; Thitikorn Topothai; ธีรพงษ์ คำพุฒ; Theerapong Khamput; จิราภรณ์ กมลรังสรรค์; Jiraporn Kamonrungsan; ปรารถนา พรหมสาขา ณ สกลนคร; Prattana Promsaka Na Sakolnakorn; อุดม อัศวุตมางกุร; Udom Asawutmangkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573 เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกที่ให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย แผนนี้ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. 2558 โดยกรมอนามัย ...
 • สัดส่วนเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลภาครัฐ กรณีศึกษา 8 โรงพยาบาล 

  ภาสกร สวนเรือง; Passakorn Suanrueang; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  การศึกษาสัดส่วนเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทาง ผู้ซึ่งปฏิบัติงานหลายหน่วยงานในสถานพยาบาลภายในประเทศไทย พบว่า หลักฐานที่มีการเผยแพร่เชิงประจักษ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ยังมีน้อย ทั้งๆ ที่ข้อมูลสัดส่วนเวลาการปฏิบัติงานของแพทย ...
 • ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด 

  อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ภาสกร สวนเรือง; Passakorn Suanrueang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2559 ทำการศึกษาในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ ...
 • ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย 

  อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาล โดยทำการศึกษาในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 แห่ง โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วยข้อมูลบริการ ...
 • ความคาดหวังของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 2 ต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  พันธิตรา สิงห์เขียว; Pantitra Singkheaw; ศิริเกษม ศิริลักษณ์; Sirikasem Sirilak; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; สุภาวดี มากะนัดถ์; Supawadee Makanut; เสาวนาถ สันติชาติ; Saowanat Santichat; อารยา ชัยช่อฟ้า; Araya Chaichofar (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  ที่มา: ภารกิจหลักข้อหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การผลิตบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 145 คนต่อปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับ ...
 • กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล: ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

  ภรณี เหล่าอิทธิ; Poranee Laoitthi; ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย; Piya Hanvoravongchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  การสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลเป็นแนวนโยบายที่มีโอกาสในการช่วยเสริมความเข้มแข็งของมาตรการการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนของการปรับให้โรงพยาบาลเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการให้บริการของสถานพยาบาลต่างๆ ...
 • สถานการณ์การให้บริการของพยาบาลนมแม่ในสถานพยาบาลของประเทศไทย 

  นิศาชล เศรษฐไกรกุล; Nisachol Cetthakrikul; ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย; Chompoonut Topothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
  พยาบาลนมแม่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และในการสนับสนุนให้เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมตามวัย เนื่องจากพยาบาลนมแม่เป็นบุคลากรหลักที่ให้การช่วยเหลือแม่เมื่อประสบปัญหาเกี่ยวกับการให้นมลูก พร้อมทั้งให้ความรู้ ...

View more